Bygge og anlæg - 201947-2023

05/04/2023    S68

Danmark-Thisted: Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker

2023/S 068-201947

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.
CVR-nummer: 3099 2512
Postadresse: Ringvej 26
By: Thisted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Brask-Pedersen, PlanEnergi på vegne af ordregiver
E-mail: sbp@planenergi.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/200420505.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.thisted-varmeforsyning.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/200420505.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/200420505.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bygningsentreprise på bygning af halmkedelanlæg til THISTED VARMEFORSYNING A.M.B.A.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45251250 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Thisted Varmeforsyning ønsker at udvide deres produktionskapacitet og har indhentet tilbud på 2 stk. 10

MW hedtvands halmkedelanlæg.

Nærværende udbud vedrører bygning for 2 x 10 MW Halmkedler + halmlader.

Den nye produktionskapacitet etableres i tilknytning til Thisted Varmeforsynings eksisterende anlæg på

Flintborgvej. Den nye bygning opføres på matrikel 29 u, Thisted markjorder, en del af kørebanerne etableres på matrikel 29t, Thisted Markjorder.

Tryk her https://permalink.mercell.com/200420505.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygningsentreprisen er udbudt i Hovedentreprise, hvor en del af detailprojektering er udlagt til entreprenøren. Omfang af detailprojekteringen fremgår af fagbeskrivelser.

Der er følgende sanktionsgivende terminer, terminer tager udgangspunkt i arbejdsflow jf. tidsplan som bilag til udbud:

A. Lukket kedelhal inkl. Teltlukning ved midlertidig åbninger for kedelleverance: 01.03-2024

B. Halmlager færdig og klar til overdragelse: 27.03-2024

C. Lukket og tæt kedelbygning efter indløft kedler (2 uger efter kedelleverance): 21.06-2024

D. Afleveringsforretning: 12.07.2024

Sanktionsgivende terminer fremgår af rammetidsplan.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Nøgletal for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet tre regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring nøgletal.

Følgende nøgletal skal oplyses:

Samlet årsomsætning

Resultat før skat

Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Årsomsætning for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder, der endnu ikke har afsluttet tre regnskabsår, skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning. Samlet årsomsætning skal som gennemsnit ligge over 20 mio. kr.

Resultat før skat: Der skal dokumenteres min. 1 år med positivt resultat inden for de seneste tre år.

Egenkapitalen i de seneste 3 år må ikke være negativ. Såfremt virksomheden endnu ikke har afsluttet tre regnskabsår, må egenkapitalen pr. dags dato ikke være negativ.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Bygningsentreprenøren skal dokumentere erfaring fra etablering af min. fem særskilte byggeriere med tilsvarende konstruktionstype inden for de seneste 10 år. Bygningsentreprenørens, eller dennes underentreprenør, skal dokumentere referencer på tilsvarende projekter, indeholdende leverandørprojektering af betonelementer og stålrammekonstruktioner samt udfærdigelse af nødvendig dokumentation for ibrugtagningstilladelse for industribygninger på min. 5.000 m 2 .

Bygningsentreprenør skal fremlægge projektspecifikt organisationsplan med angivelse af eventuelle underentreprenører. Det skal tydeligt fremgå, hvilke fag der udføres i egenproduktion, og hvilke fag der udføres ved underentreprenører.

Bygningsentreprenør skal vedlægge CV for nøglepersoner i organisationen. Der skal som minimum vedlægges CV-er for projektleder/entrepriseleder samt nøglepersoner inden for råhusarbejder, el- og VVS-arbejder. Projektleder skal have en relevant baggrund som arkitekt, ingeniør eller konstruktør og besidde min. 5 års erfaring i entreprisestyring og koordinering med underentreprenører, bygherre og rådgivere. Ønske om skift af nøglepersoner skal godkendes af Bygherre.

Projektleder skal have minimums 5 års relevant erhvervserfaring, samt erfaring fra etablering af minimum 3 halm kedelprojekt på mindst 5 MW varme, hvoraf mindst 1 anlægs skal være hedvandsanlæg. Nøglepersoner inden for styring og el-arbejder skal kunne dokumentere minimum 5 års relevant erhvervserfaring.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/05/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/05/2023
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2023