Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 20202-2020

15/01/2020    S10

Slovensko-Ružomberok: Služby verejnej cestnej dopravy

2020/S 010-020202

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 222-544787)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Ružomberok
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00315737
Poštová adresa: Nám. A. Hlinku
Mesto/obec: Ružomberok
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 03401
Štát: Slovensko
E-mail: misovictom@gmail.com
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.ruzomberok.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4991

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok.

Referenčné číslo: RK/NLZ/001
II.1.2)Hlavný kód CPV
60112000 Služby verejnej cestnej dopravy
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberok počas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej cestnej doprave v meste Ružomberok spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskou autobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovou zastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby pri vykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifného vybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inými parametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/01/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 222-544787

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 10/01/2020
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 20/01/2020
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 10/01/2020
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 20/01/2020
Miestny čas: 14:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: