Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 202026-2020

30/04/2020    S85

Polska-Suwałki: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

2020/S 085-202026

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. Pełnomocnik: Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska Leofal. Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL843
Adres pocztowy: ul. Sejneńska 82
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Leonowicz
E-mail: anna.leonowicz@leofal.pl
Tel.: +48 875665714
Faks: +48 875632002
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.suwalki.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.leofal.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi Ubezpieczenia – ubezpieczenie komunikacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

II.1.2)Główny kod CPV
66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne ubezpieczenie floty pojazdów PGK w Suwałkach: na która składają się m.in.: autobusy miejskie szt. 37, pojazdy specjalistyczne, ciągniki, łącznie 75 pojazdów o łącznej wartości AC 24 576 930 PLN.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2214).

3. Autocasco – AC.

4. Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdów WD.

5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów – NW.

Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1a, 1b do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66516100 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66512100 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne ubezpieczenie floty pojazdów PGK W Suwałkach.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2214).

3. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) – AC.

4. Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdów (WD).

5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów – NW.

Szczegółowy opis zamówienia załączniku 1a, 1b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium:

1. Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty, wadium w wysokości: 15 000 PLN (słownie: piętnastu tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach opisanych w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 381) we wszystkich grupach ryzyka, których dotyczy przedmiot zamówienia, a w przypadku, gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 1999 nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz podmiotów potwierdzających prawidłową realizacje zawartych co najmniej 2 umów ubezpieczenia flot pojazdów (posiadających min. 30 pojazdów) w zakresie ubezpieczenia komunikacji miejskiej i sprawną likwidację szkód w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:

a. zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia(np. nabycia, sprzedaży, likwidacji pojazdów);

b. zmiany dotyczące wysokości składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia, wynikającej ze zmian w stanie posiadania pojazdów ubezpieczonych, oraz wynikających ze zmiany wartości pojazdu w chwili ekspiracji ubezpieczeń przy zastosowaniu dotychczasowych wskaźników i stawek w OC.

Itd.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Ubezpieczeniowej Kancelarii Brokerskiej Leofal Spółka z o.o., ul. Noniewicza 93B/47 16-400 Suwałki, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2020