Paslaugos - 20203-2019

15/01/2019    S10    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Riedmenų remonto ir priežiūros paslaugos

2019/S 010-020203

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: „Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.
Adresas: ul. Lubelska 26
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911
Pašto kodas: 03-802
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Bożena Sosnowska
El. paštas: przetargi@mazowieckie.com.pl
Telefonas: +48 224737353

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.mazowieckie.com.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://km.eb2b.com.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://km.eb2b.com.pl
I.6)Pagrindinė veikla
Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Serwis utrzymaniowy i naprawczy wagonów i lokomotyw

Nuorodos numeris: MWZ3-26-115-2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50222000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest serwis utrzymaniowy (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy 37 piętrowych wagonów, w tym 11 piętrowych wagonów sterowniczych (serii AB12bfmnopuvxz) i 26 piętrowych wagonów środkowych (serii B16mnopuxz) oraz serwis utrzymaniowy (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy 11 elektrycznych lokomotyw (typu E583PL, serii EU47).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Serwis utrzymaniowy i naprawczy wagonów i lokomotyw

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
50222000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL91
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia będzie Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów, która znajduje się przy ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa, Polska.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje serwis utrzymaniowy (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy 37 piętrowych wagonów, w tym 11 piętrowych wagonów sterowniczych (serii AB12bfmnopuvxz) i 26 piętrowych wagonów środkowych (serii B16mnopuxz).

2. Zamówienie obejmuje serwis utrzymaniowy w poziomach utrzymania P1-P3 i naprawczy 11 piętrowych wagonów sterowniczych i 26 piętrowych wagonów środkowych w okresie od dnia 1.7.2019 r. do dnia 30.6.2023 r. Obsługa w poziomach utrzymania P1, P2, P3 zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania piętrowych wagonów (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych Dz.U. z 2016 r., poz. 226 ze zm.), z wyłączeniem mycia, wodowania, odfekaliania wagonów.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ oraz złączniki do Istotnych postanowień umowy. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, wskazanym w SIWZ i załącznikach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej równoważności zaoferowanych parametrów technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga na czynności serwisu utrzymaniowego (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczego 37 piętrowych wagonów udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na okres realizacji zamówienia tj. do dnia 30.6.2023 r.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/07/2019
Pabaiga: 30/06/2023
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Serwis utrzymaniowy i naprawczy wagonów i lokomotyw

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
50222000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL91
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia będzie Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów, która znajduje się przy ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa, Polska.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje serwis utrzymaniowy (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy 11 elektrycznych lokomotyw (typu E583PL, serii EU47).

2. Zamówienie obejmuje serwis utrzymaniowy w poziomach utrzymania P1-P3 i naprawczy 11 elektrycznych lokomotyw w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Obsługa w poziomach utrzymania P1, P2, P3 zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania lokomotyw E583PL (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych Dz. U. z 2016 r., poz. 226 ze zm.), z wyłączeniem mycia.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 9.1 do SIWZ oraz złączniki do Istotnych postanowień umowy. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, wskazanym w SIWZ i załącznikach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej równoważności zaoferowanych parametrów technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga na czynności serwisu utrzymaniowego (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczego 11 elektrycznych lokomotyw udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na okres realizacji zamówienia tj. do dnia 30 czerwca 2023 r.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/07/2019
Pabaiga: 30/06/2023
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu - Przesłanki Wykluczenia Wykonawców:

1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d), pkt 15-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

2) wykluczenie Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w SIWZ następuje z uwzględnieniem odpowiednich postanowień art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d), pkt 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu,

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 3,

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w pkt 2,

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym odpowiednio dla zadania w Sekcji III.1.2 pkt 1 i Sekcji III.1.3 pkt 1,

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

a) 600 000,00 zł w zakresie zadania nr 1,

b) 800 000,00 zł w zakresie zadania nr 2.

W przypadku, gdy Wykonawca składa oferty na dwa zadania winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 400 000,00 zł.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1, w Sekcji III.1.3 pkt 1, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 2.

7. Do oferty Wykonawca dołącza dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.1 pkt 4 oraz odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 4, w Sekcji III.1.1 pkt 5-7, a także:

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, z wykorzystaniem odpowiednio dla zadania wzoru załącznika nr 1, 1.1 do SIWZ,

2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy, z wykorzystaniem odpowiednio dla zadania wzoru załącznika nr 2, 2.1 do SIWZ,

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą,

4) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik,

5) pełnomocnictwo, o którym mowa w Sekcji III.1.8 (jeżeli dotyczy).

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę odpowiednio dla zadania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 7 do SIWZ, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 8 do SIWZ,

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

1) w zakresie zadania nr 1 co najmniej jedną usługę obejmującą przeglądy w poziomach utrzymania od P1 do P3:

— co najmniej siedmiu wagonów pasażerskich, lub

— co najmniej dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Przez okres co najmniej 18 miesięcy,

2) w zakresie zadania nr 2 co najmniej jedną usługę obejmującą przeglądy w poziomach utrzymania od P1 do P3:

— co najmniej dwóch elektrycznych lokomotyw, lub

— co najmniej dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Przez okres co najmniej 18 miesięcy.

2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę odpowiednio dla zadania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2:

a) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument,

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

O którym mowa w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2 lit a, składa dokument, o którym mowa w ppkt 2 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może zażądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2,

7) Wykonawca przedstawia dokumenty wymienione w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2, dotyczące podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym w Sekcji III.1.2 pkt 8 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2 dla każdego z Wykonawców oraz wezwie do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 1, które mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu łącznie przez Wykonawców.

5. Dokumenty wymienione w Sekcji III.1.1 pkt 4-7 w Sekcji III.1.2 pkt 4, pkt 7 ppkt 1-2, muszą być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej), dokumenty wymienione w Sekcji III.1.2 pkt 7 ppkt 3, w Sekcji III.1.2 pkt 8, pkt 12, w Sekcji III.1.3 pkt 2 mogą być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast pełnomocnictwa, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 7 ppkt 4-5 powinny być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

1) w zakresie zadania nr 1 – 500 000,00 PLN,

2) w zakresie zadania nr 2 – 700 000,00 PLN.

2. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Wadium musi obejmować termin związania ofertą tj. 90 dni.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 36 1130 1017 0020 0972 8090 0001 z dopiskiem wadium na przetarg „Serwis utrzymaniowy i naprawczy wagonów i lokomotyw” znak: MWZ3-26-115-2018 w zakresie zadania nr ...

5. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, poprzez zamieszczenie dokumentu wadialnego na Platformie Zakupowej w zakładce „Załączniki".

6. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w Rozdz. X SIWZ.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Warunki finansowe i płatnicze zawierają odpowiednio dla zadania Istotne postanowienia umowy stanowiące załączniki nr 9 i 9.1 do SIWZ.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanowią pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego, zawierają odpowiednio dla zadania Istotne postanowienia umowy, stanowiące załączniki nr 9 i 9.1 do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/02/2019
Vietos laikas: 09:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 19/05/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/02/2019
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., dostępnej na stronie https://km.eb2b.com.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Polska, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 26 (sala nr 312).

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest dwuetapowo, gdzie w pierwszej kolejności następuje odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego, a następnie udostępnienie zaoferowanych przez Wykonawców wartości w czasie rzeczywistym - on-line.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl i pod nazwą postępowania „Serwis utrzymaniowy i naprawczy wagonów i lokomotyw” znak: MWZ3-26-115-2018. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu (przesłania na Platformę Zakupową).

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800 / 4587803
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Platformie Zakupowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie (...) przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (...) odwołanie wnosi się w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (...).

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na Platformie Zakupowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Od wyroku sądu Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800 / 4587803
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2019