Dostawy - 202042-2018

12/05/2018    S90

Polska-Łuków: Lampy i oprawy oświetleniowe

2018/S 090-202042

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łuków
Adres pocztowy: ul. Świderska 12
Miejscowość: Łuków
Kod NUTS: PL81 Not specified
Kod pocztowy: 21-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Pulik
E-mail: inwestycje@lukow.ug.gov.pl
Tel.: +48 257982439
Faks: +48 257982439
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lukow.ug.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.lukow.ug.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności”

Numer referencyjny: PI.271.1.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie Gminy Łuków w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Łuków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie Gminy Łuków w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności”, obejmująca:

1. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łuków z wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami.

2. Dostawę 1 037 szt. nowych opraw typu LED

3. Demontaż i utylizację starych rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach w ilości 1 037 szt.

4. Montaż 1 037 szt. nowych opraw typu LED

5. Wymiana 1 037 szt. wysięgników

6. Wymianę przewodów zasilających opraw 1 037 kpl.

7. Wymiana zacisków prądowych AI/Cu dla wszystkich opraw

8. Wymiana zabezpieczeń wszystkich opraw na zabezpieczenie typu BZO-01 i zabezpieczenie typu SV

9. Wymiana ograniczników przepięć.

10. Montaż w szafkach oświetleniowych systemów zabezpieczających sieć energetyczną, składających się z układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej,

11. Wykonanie pomiarów obciążeń dla wszystkich szaf oświetleniowych oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiarów współczynnika mocy tg dla mocy nominalnej opraw oświetlenia ulicznego i dla mocy opraw obniżonej o 50 %.

12. Wykonanie dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej w geodezyjnym układzie odniesienia "1992", "2000/5"– format zapisu *.SHP zawierającą szczegółową inwentaryzację istniejącego oświetlania, stacji zasilających, szaf oświetleniowych oraz linii drogowego oświetlenia zawierającego warstwy i atrybuty według poniższego schematu:

Warstwa tematyczna Latarnie/jako punkt/.

W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami:

— jednolity, niepowtarzalny numer latarni,

— lokalizacja latarni (współrzędne X,Y),

— rodzaj słupa (stalowy, aluminiowy, betonowy, inny),

— wysokość słupa oświetleniowego, (w metrach),

— odległość słupów (w metrach z dokładnością 1,0 m),

— odległość słupa od krawędzi drogi (w metrach z dokładnością 0,5 m),

— długość wysięgnika (w metrach),

— wysokość zamontowanej oprawy,

— rodzaj i typ oprawy,

— moc rzeczywista oprawy,

— ilość opraw na słupie,

— właściciel oprawy (Gmina, Zakład Energetyczny),

— rodzaj linii (napowietrzna, kablowa),

— typ linii (AL., ASXSN, YAKY ...).

Warstwę tematyczną Skrzynki sterujące (jako punkt).

W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami:

— jednolity, niepowtarzalny numer skrzynki sterującej SON,

— lokalizację skrzynki sterującej (współrzędne X,Y),

— rodzaj skrzynki,

— moc umowna skrzynki,

— wartość zabezpieczeń przedlicznikowych,

— oznaczenie transformatora z którym powiązany jest punkt zasilania,

— ilość obwodów.

Warstwę tematyczną Stacje transformatorowe (jako punkt).

W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami:

— oznakowanie stacji trafo,

— lokalizację stacji (współrzędne X,Y),

— konstrukcja (murowana, napowietrzna, kontenerowa, inna).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Redukcja mocy zainstalowanej / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projektu RPLU.05.05.00-06-0020/16 współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iz zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i IV wynika z numeracji przyjetej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

6.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg załącznika 4 do SIWZ.

8.3. Obliczenia fotometryczne i tabele doboru opraw zgodną ze wzorem tabeli nr 1 zawartej w OPZ załącznik nr 1a, oraz dane techniczne rozsyłu światła opraw oświetleniowych tj. całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików LDT), umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń (np. RELUX, DIALUX lub inny), dla potwierdzenia, że obliczenia zostały wykonane prawidłowo. Dotyczy to wyłącznie opraw wymienionych w ofercie przetargowej.

8.4. Karty katalogowe, deklaracje CE oraz certyfikat ENEC dla proponowanych do realizacji zamówienia opraw oświetlenia ulicznego w celu potwierdzenia, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w OPZ.

8.5. Próbki opraw proponowanych do realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający żąda dołączenie po jednej próbce oprawy z rodziny opraw proponowanych do realizacji niniejszego zamówienia. Próbka oprawy musi posiadać parametry zgodne z parametrami rodziny opraw proponowanych do realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania załączonej do oferty próbki oprawy do badań w niezależnym laboratorium w celu potwierdzenia deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych określonych w ust. 1 i parametrów fotometrycznych określonych w obliczeniach.

8.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji

Z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.9.2 SIWZ.

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, polegającą na dostawie wraz z instalacja opraw oświetlenia ulicznego lub modernizacji/remoncie oświetlenia ulicznego, wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:

— co najmniej dwoma osobami (elektrykami) posiadającymi uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii E, albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych,

— co najmniej jedną osobą (elektrykiem) posiadającym uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii D, albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w uprawnień przez jedną osobę np. posiadanie przez jedną osobę uprawnień kat D i E.

— co najmniej jedną osobą posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— co najmniej jedną osobą posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

8.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.10. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

8.10.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

8.10.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy pkt III zawartego w Sekcji III.1.3):

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

— sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ;

8.11. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.12. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

Dalsze dokumenty zawarte są w Sekcji VI.3) w części "Informacje dodatkowe".

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt Umowy stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1 powyżej.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy,w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21–400 Łuków, (sala konferencyjna, pokój nr 29).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy pkt. III zawartego w Sekcji III.1.3):

8.13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.9.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.9.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.lukow.ug.gov.pl w zakładce Przetargi.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

W terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2018