Storitve - 202094-2015

Prikaži skrčeni pogled

12/06/2015    S112

Belgija-Bruselj: Posodobljena študija o ekonomiji kulture – ustvarjalne vrednostne verige

2015/S 112-202094

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Poštni naslov: rue Joseph II 70
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
V roke: Walter Zampieri
E-pošta: eac-creative-value-chains-2015@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Elektronski dostop do informacij: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.htm

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Drugo: Vrednostne verige v kulturnem in ustvarjalnem sektorju.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Posodobljena študija o ekonomiji kulture – ustvarjalne vrednostne verige
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 27: Druge storitve
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Študija bo za analizo vrednostnih verig v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, ki jih zajema program „Ustvarjalna Evropa“.
Študija mora dopolniti delo, izvedeno v okviru ESSneta/Eurostata, o kulturni statistiki ter izvesti kvalitativno analizo trendov v središču trenutne razprave o kulturni politiki in odgovorov, ki jih lahko zagotovi ekonomska analiza.
V okviru študije mora biti predlagana metodologija in izvedena analiza ustvarjalnih vrednostnih verig za vsakega izmed različnih kulturnih in ustvarjalnih podsektorjev, zlasti naslednje: glasba, film, televizija, video igre, radio, vizualna umetnost, uprizoritvena umetnost, knjige in založništvo, oblikovanje, dediščina in arhitektura, kakor tudi multimedijsko področje, umetniške obrti in arhivi.
Študija bo podrobneje osredotočena na nepopolnosti trga, ki so se s prehodom na digitalno v kulturnem in ustvarjalnem sektorju zaostrile, in zagotovila bo obravnavo za vsak kulturni in ustvarjalni podsektor, kakor tudi proučitev v splošnem.
Študija bo poskušala določiti, na katerih točkah vrednostne verige bi lahko imel ukrep na ravni EU vpliv, da bi odpravili obstoječa neravnovesja. Pri analizi in priporočilih študije je treba posebno pozornost nameniti posebnemu položaju ustvarjalcev in vprašanju, kako zagotoviti pravično plačilo in delitev prihodkov.
V okviru analize mora ta študija jasno presegati obstoječe informacije in preprečiti ponavljanje ali posodabljanje opisnih informacij, ki so že na voljo o različnih podsektorjih. Ob upoštevanju težavnosti z ozirom na vključitev različnih vprašanj, obravnavanih zgoraj, z metodološkega vidika ali vidika dostopnosti podatkov mora biti študija ambiciozna in inovativna z ozirom na pristop študije ter vključevati tudi uporabo nekonvencionalnih podatkovnih nizov.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

71241000 Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 150 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glejte oddelek I.4 plačilna ureditev osnutka pogodbe (Priloga 5 k razpisnim specifikacijam).
Glejte oddelek II.15 osnutka pogodbe (Priloga 5 k razpisnim specifikacijam).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Glejte razpisne specifikacije, oddelek 1.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glejte razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glejte razpisne specifikacije, oddelek 4.3.1.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glejte razpisne specifikacije, oddelek 4.3.2.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
EAC/04/2015 – razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
3.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 11.9.2015 - 10:00

Kraj:

rue Joseph II, prostor bo še določen, Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: 1 zastopnik posameznega ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Navedite sklic na projekte in/ali programe: Program „Ustvarjalna Evropa“, medsektorsko področje, študije in ocene.
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku iz oddelka I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje časovnega roka za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite pri organu iz točke VI.4.1 v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
2.6.2015