Dienstleistungen - 202161-2022

15/04/2022    S75

Nederland-Gemert: Schoonmaken van scholen

2022/S 075-202161

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting GOO Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 412154800
Postadres: Valeriusstraat 33
Plaats: GEMERT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5421TR
Land: Nederland
Contactpersoon: Marjan Roumen
E-mail: marjan.roumen@key-quality.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stichtinggoo.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e460535902a1a3cca094fe20dbaec74b
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e460535902a1a3cca094fe20dbaec74b
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing

Referentienummer: KQMR/092022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919300 Schoonmaken van scholen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat in ieder geval, maar niet uitsluitend, het volgende:

- Reguliere dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden op basis van handelingsgerichte schoonmaak -> werkzaamheden met een minimale frequentie van 1x per week;

- Periodiek (vloer)onderhoud werkzaamheden die minder dan 1x per week dienen te worden uitgevoerd (inclusief periodiek vloeronderhoud);

- Glasbewassing van gevel- en separatieglas;

- Regiewerkzaamheden werkzaamheden die geen vaste frequentie hebben maar op afroep worden uitgevoerd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemert

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De schoonmaak van 16 schoollocaties van in totaal circa 15.000 M2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 05/09/2022
Einde: 04/09/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst vier (4) maal te verlengen met een periode van maximaal twaalf (12) maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot verlenging van de overeenkomst.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Solvabiliteit

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referenties

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883621000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2022