Usługi - 20231-2020

15/01/2020    S10

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2020/S 010-020231

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 233-571927)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu
Adres pocztowy: Siemiradzkiego 5a
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-763
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Konieczna
E-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 618646-302

Adresy internetowe:

Główny adres: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Piła–Ujście

Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.72.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie opracowań projektowych dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Piła–Ujście w zakresie aktualizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiwskowego oraz opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 233-571927

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/01/2020
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 10:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: