Forniture - 202342-2019

30/04/2019    S84    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Ungheria-Miskolc: Elettricità

2019/S 084-202342

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_97869436
Indirizzo postale: Tömösi utca 2.
Città: Miskolc
Codice NUTS: HU311
Codice postale: 3527
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Szoby Zsolt
E-mail: szoby.zsolt@borsodviz.hu
Tel.: +36 46343044
Fax: +36 46342423

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.borsodviz.hu

Indirizzo del profilo di committente: http://www.borsodviz.hu

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000415882019/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000415882019/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Villamos energia beszerzése 2020. évre

Numero di riferimento: EKR000415882019
II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Villamos energia vásárlási szerződés víziközmű telepeken felhasználásra kerülő villamos energia beszerzése 2020. évre.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.00 HUF
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU311
Luogo principale di esecuzione:

Borsodvíz Zrt. működési területén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a dokumentációban felsorolt helyeken.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Villamos energia vásárlásra árubeszerzés 2020. évben 1.1.2020. 00:00 CET – 31.12.2020. 24:00 CET közötti időszakban. Beszerzés mennyisége összesen: 11,37 GWh +10 % opció mennyiségben.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.00 HUF
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Az ajánlatkérő a teljes alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt (+10 %) a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján.

Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott alapmennyiséget és a meghatározott opciós mennyiséget együttesen kezeli. Az opciós jogot az ajánlatkérő a teljes alapmennyiség kimerülését követően gyakorolja külön opciós nyilatkozat nélkül szerződésben foglaltak szerint, további vételezés útján. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy az opciós mennyiséget egyáltalán ne, vagy annak csak egy részét vegye igénybe. Az opciós mennyiséget az alapmennyiséggel egyező áron és feltételek szerint kell biztosítani a nyertes ajánlattevőnek.

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

II.1.5) és II.2.6) kitöltése a hirdetmény a Kiadóhivatal felé történő feladása érdekében történt.

Kbt. 61. '§. (4) szerinti indoklás: A beszerzés tárgya és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Az egységes, illetve a legkedvezőbb árak elelérését a beszerzés egyben történő kezelése biztosítja.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt),alvállalkozót,alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

2. Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 69. §(4)–(8)bekezdése alapján történik az igazolások bekérése.

Benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az Akr. 2–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

3. Ajánlattevő — Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint — csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Akr. 15. §-a irányadó.

4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére és a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra.

5. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során az Akr. 8. §–16. §-ai alapjánjár el figyelemmel a Akr. 1–7. §-ra is, azzal, hogy Akr. 8. § ib) és 10. § gb) pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d)alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni

6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdését.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

P/1.) az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított — a közbeszerzés tárgyából (villamos energia értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát — attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, a 65. § (6), (7) bekezdései a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

P/1.) alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben villamos energia értékesítéséből származó legalább nettó 100 000 000 HUF árbevétellel. Az újonnan piacra lépő ajánlattevőnek a működése megkezdése óta eltelt időszak villamos energia értékesítéséből származó nettó árbevételről kell nyilatkoznia.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ajánlatkérő Kbt. 69. (2) bekezdése alapján az alkalmassági kritériumokat az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat alapján ellenőrzi előzetesen.

Akr. 2. §. (5) alapján az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, és nem kéri az alkalmassági követelmények feltüntetését a formanyomtatványban.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kbt. 69. §. (4) bekezdésnek megfelelően Akr. 1. § (1) bekezdése és 21. §(1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (villamos energia adás-vétel) szerinti szállításait, legalább az Akr. 22. § (2) szerint következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő az Akr. 21.§ (1a) bekezdése alapján a vizsgált időszak (3 év alatt) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat (szerződéseket) veszi figyelembe. Akr. 21/A. § pontja alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referencia igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Akr. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja irányadó az igazolás módjára.

Az előírt mennyiség több bemutatott referencia összértéke alapján is igazolható.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább 7,14 GWh/év mennyiségű, a közbeszerzés tárgya szerinti áru (teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése) szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Fizetés pénzneme: HUF. Előleget ajánlatkérő nem fizet. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít a nyertes ajánlattevő részére havonta, teljesítést követően. Ajánlatkérő az ellenértéket, az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében leírtak szerint. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5), (6) az irányadók.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésére tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. §-ának (2) és (6) bekezdésében előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Fizetés pénzneme: HUF. Előleget ajánlatkérő nem fizet. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít a nyertes ajánlattevő részére havonta, teljesítést követően. Ajánlatkérő az ellenértéket, az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében leírtak szerint. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5), (6) az irányadók.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/05/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/05/2019
Ora locale: 14:00
Luogo:

https://ekr.gov.hu/

Valamint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket 424/2010. Korm. rendelet 15. §. (2) bekezdéséről, azaz ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1. Ajánlatkérő Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

2. Az ajánlatok elbírálása:legalacsonyabb ár szempont alapján.(Kbt. 76. § (2) bek. a) pont, mivel a villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie konkrét szabványoknak, tehát Ajánlatkérő igényeinek kizárólag ez a konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel meg. Ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)].

3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Akr. 13. §. alapján kell ajánlattevőnek eljárnia.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 81. §-ának (5) bek.-t alkalmazza.

5. Az Ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, amennyiben a megajánlás meghaladja a rendelkezésre álló forrást (Kbt.75.§(2)b.pont). Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet az alapmennyiségre, 11,37 GWh villamos energia mennyiségre vonatkozóan nettó 221 715 000 HUF (azaz 1 kWh villamos energia nettó 19,5 HUF)

6. Csatolni kell az ajánlat részeként ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a szükséges villamos energia mennyiség rendelkezésre állásáról.

7. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakra.

8. Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékadáshoz köti, melynek mértéke: 1 000 000 HUF azaz: egymillió forint. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő fizetési számlájára (Erste Bank NyRt.-nél vezetett 11994002-02402374-00000000) történő befizetéssel (befizetési bizonylat másolatával igazolva), bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

9. További részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

10. Jelen eljárásban a FAKSZ: dr. Princz Andrea lajstromszám: 01076,

11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény74. §. (1) bekezdés e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Érvénytelen ajánlattevő ajánlata, amennyiben nem rendelkezik érvényes MEKH által nyilvántartott villamosenergia kereskedelmi engedéllyel.

12. Ajánlati kötöttség ideje TED hirdetmény kezelő felülete miatt került 1 hónapban került megjelölésre. Ajánlati kötöttség valós ideje Kbt. 81. §. (11) bek. alapján 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően.

13. Ajánlattevőnek érvényes és hatályos mérlegkör szerződése kell legyen a MAVIR Zrt.-vel, és jogosultnakkell lennie mérlegkör-felelősként eljárni. Ha mérlegkör szerződéssel nem ajánlattevő rendelkezik,rendelkeznie kell egy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel történt hatályos megállapodással,amelynek értelmében ajánlattevő jogosult a Mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében mérlegkör-felelősként eljárni. Erről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

14. Ajánlatkérő Akr. 30. § (4) bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
26/04/2019