Varer - 202378-2019

30/04/2019    S84    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Birkerød: Elektroniske målere

2019/S 084-202378

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Novafos A/S
31884993
Blokken 9
Birkerød
3460
Danmark
Kontaktperson: Finn Duus
Telefon: +45 86929344
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://novafos.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235658&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235658&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation til afgivelse af tilbud på levering og montage af fjernaflæste vandmålere med tilhørende hjemtagningssystem og datahjemtagning

Sagsnr.: S18-2357
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38552000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bekendtgørelse vedrørende prækvalifikation af totalleverandør til at afgive tilbud på levering og etablering af ca. 72 500 fjernaflæste vandmålere og levering, projektering, og idriftsættelse af hjemtagningssystem samt datahjemtagning via kommunikationsnetværk ejet af totalleverandør eller tredje part, som er underleverandør til totalleverandør. Derudover omfatter projektet aftale om drift og hosting af hjemtagningssystem og aftale om datahjemtagning. Begge over en periode på 12 år med mulighed for forlængelse. Krav til målere, hjemtagningssystem og datahjemtagning fremgår af udbudsbeskrivelse.

Valg af kommunikationsform til datahjemtagning er op til tilbudsgiver, men skal være baseret på en netværksløsning.

Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2022.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32571000
32581000
38421100
39370000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud omfatter levering og etablering af ca. 72 500 fjernaflæste vandmålere og levering, projektering og idriftsættelse af hjemtagningssystem samt datahjemtagning via kommunikationsnetværk ejet af totalleverandør eller tredje part, som er underleverandør til totalleverandør. Derudover omfatter projektet aftale om drift og hosting af hjemtagningssystem og aftale om datahjemtagning. Begge over en periode på 12 år med mulighed for forlængelse. Krav til målere, hjemtagningssystem og datahjemtagning fremgår af udbudsbeskrivelse.

Valg af kommunikationsform til datahjemtagning er op til tilbudsgiver, men skal være baseret på en netværksløsning.

Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2022.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 144
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Drifts- og hostingaftale på hjemtagningssystem og aftale på datahjemtagning kan forlænges med 1 år adgangen. Se endvidere udbudsbeskrivelse.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Se Del III i denne bekendtgørelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af udbudsbeskrivelse.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen udsendt ikke tidligere 1.2.2019. Serviceattesten skal afgives for samtlige deltagere i en eventuel sammenslutning samt for alle underleverandører og -entreprenører såfremt der anvendes sådanne. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret, idet tilbudsgiver skal kunne fremsende bevis for ren straffeattest. Serviceattesten skal vedlægges ansøgning om prækvalifikation. Ansøgere hjemmehørende andet sted end i Danmark skal tilvejebringe tilsvarende dokumentation jf. direktiv 2014/24/EU artikel 60, der ikke må være udsendt tidligere end 1.2.2019.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal oplyse følgende nøgletal vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet:

1) Omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår;

2) Egenkapital i hvert af de 3 seneste regnskabsår;

3) Resultat i hvert af de 3 seneste regnskabsår før skat;

4) Soliditetsgrad;

5) Perioderegnskab for 2019, alternativt erklæring fra virksomhedens faste revisor om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i virksomhedens balancer eller egenkapital siden seneste årsregnskab;

6) Gældende erhvervsansvarsforsikring.

Oplysningerne angives i ESPD’ens Del IV – B. Værdierne angives i feltet ”Nøgletal”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(a) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår,

(b) Positivt resultat før skat i minimum 2 af de 3 seneste regnskabsår,

(c) Soliditetsgrad på minimum 10%,

(d) Perioderegnskabet for 2019 og/eller revisorerklæringen skal udvise positiv egenkapital,

(e) Gældende erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

1) 3 referencer fra lignende projekter omfattende målerlevering, målermontage, datahjemtagning til centralt system og hvor målerdata stilles til rådighed for øvrige IT-systemer.

Følgende skal oplyses:

1.1. Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang.

1.2. Dato for opgavens udførelse.

1.3. Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson.

Oplysningerne angives i ESPD’ens afsnit IV – C.

2) Erklæring om omfang og kvalifikationer af ressourcer, som vil kunne indgå i projektet.

2.1. en beskrivelse af ansøgers firma og dennes kvalifikationer i relation til løsning af den udbudte opgave. Ansøgers eventuelle repræsentation i Danmark.

Oplysningerne angives i ESPD’ens afsnit IV – C.

Grundet den tekniske opbygning af og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer i ESPD’en, skal ansøgere supplere beskrivelsen af de 3 referencer og erklæringen om omfang og kvalifikationer af ressourcer angivet i ESPD’en i selvstændige bilag, som vil blive taget i betragtning. Novafos gør opmærksom på, at der skal være tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD’en og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskravet vedrørende teknisk og faglig kapacitet er fremlæggelse af 3 referencer erhvervet inden for de seneste 5 år.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgere, der befinder sig under omstændighederne som anført i Udbudslovens § 135 ‐ 137 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § 135‐137, vil blive udelukket fra udbuddet, med mindre den pågældende inden for en af Novafos fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgers pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Som beskrevet i udbudsmaterialets udkast til kontrakt skal den vindende totalleverandør som sikkerhed for kontraktens opfyldelse stille en betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller moderselskabsgaranti svarende til 15% af kontraktsummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives til 10% af kontraktsummen ved godkendt aflevering. Efter 2 år nedskrives sikkerhedsstillelsen til 2% af kontraktsummen, hvor den står i de resterende 3 år af mangelansvarsperioden.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Bygherrens betalingsfrist er én måned.

Der tilbageholdes 10% af faktureringerne frem til endelig aflevering.

Fakturering finder sted for målere og tilhørende moduler efter installation og godkendt aflevering.

Fakturering finder sted for hjemtagningssystemet og integrationer ved godkendt aflevering af hjemtagningssystemet.

Fakturering for drifts- og hostingaftale samt aftale om datahjemtagning sker løbende pr. måned for tilsluttede målere.

Slutfakturering finder sted efter godkendt aflevering af hele projektet, hvorefter de sidste 10% kan faktureres.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af leverandører/-entreprenører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som bygherren, med bindende virkning for sammenslutningen, kan indgå aftaler med.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Totalleverandøren, eventuelle underleverandører og -entreprenører skal have ren straffeattest og den nødvendige autorisation til at udføre opgaven, og tilhørende kvalitetssikringssystemer skal være indført, i henhold til LOV nr. 30 af 11.1.2019 med senere ændringer (Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der vil blive prækvalificeret 5 ansøgere til efterfølgende at afgive tilbud jf. i øvrigt udbudsbeskrivelse.

Opmærksomheden skal henledes på, at tilbudsgivere, underleverandører mv. kan indgå i op til 2 konsortier/samarbejder ved ansøgning om prækvalifikation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud § 7 skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er offentliggjort.

Senest samtidig med indgivelse af eventuel klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om klagen er indgivet i standstill perioden.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2019