Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 202911-2020

30/04/2020    S85

Danmark-Holbæk: Sociale ydelser

2020/S 085-202911

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Annette Rasmussen
E-mail: annra@holb.dk
Telefon: +45 72364912
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://holbaek.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193097
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, jan 2020

Sagsnr.: 20/3367
II.1.2)Hoved-CPV-kode
75310000 Sociale ydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Konkurrenceudsættelsen gennemføres, fordi kommunen gennem samarbejde med leverandører med ekspertise på området ønsker at sikre sig den bedst mulige indsats overfor de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75310000 Sociale ydelser
75314000 Arbejdsløshedsunderstøttelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Holbæk

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konkurrenceudsættelsen gennemføres, fordi kommunen gennem samarbejde med leverandører med ekspertise på området ønsker at sikre sig den bedst mulige indsats overfor de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175507
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Det mest fordelagtige tilbud på grundlag af bedste forhold mellem pris (40 %) og kvalitet (60 %). Der henvises til konkurrencebetingelserne for nærmere information om pris- og kvalitetskriterier.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 017-037807
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, jan 2020

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbud af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, jan 2020, jf. udbudsbekendtgørelse 2020/S 017-037807.

Udbudsproceduren annulleres. De følgende forhold udgør – i vilkårlig rækkefølge – hver for sig og tilsammen begrundelsen for annullationen:

(01) Den aktuelle COVID-19 krise har ført til forandringer af Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats. Dette indebærer, at det oprindelige grundlag for udbuddet er væsentligt ændret og dermed ikke længere imødekommer kommunens behov.

(02) Kommunen har konstateret, at kommunens administration af den i udbudsmaterialet indeholdte afregningsmodel er ressourcekrævende. Kommunen vil derfor ved et fremtidigt udbud ændre grundlaget for aftaleadministration.

(03) Kommunen forventer på andre væsentlige punkter at omstrukturere udbuddet, herunder ved opdeling i delaftaler, således at flere dele af kommunens beskæftigelsesindsats inddrages i udbuddet.

Om Holbæk Kommunes adgang til at annullere udbudsforretningen henvises i øvrigt til EU-Domstolens domme af henholdsvis 16. september 1999 i sag C-27/98, Metalmeccanica Fracasso SpA, af 18. juni 2002 i sag C-92/00, Hospital Ingenieure, og kendelse af 16. oktober 2003 i sag C-244/02, Kauppatalo Hansel Oy samt Klagenævnets kendelse af 5. april 2019, Dansk Erhverv mod Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.

Klagevejledning kan findes via nedenstående link:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/04/2020