Services - 20292-2022

14/01/2022    S10

Hongrie-Paks: Services de développement de logiciels personnalisés

2022/S 010-020292

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_79228174
Adresse postale: Vasút Utca 1
Ville: Paks
Code NUTS: HU233 Tolna
Code postal: 7030
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Darnai András
Courriel: darnai.andras@mvm.hu
Téléphone: +36 202048739
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mvmi.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Gazdasági társaság
I.5)Activité principale
Autre activité: Informatikai szolgáltatás

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Treasury Inforex rendszer fejlesztése

Numéro de référence: EKR000940052020
II.1.2)Code CPV principal
72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Keretmegállapodás keretében Treasury Inforex rendszer fejlesztése

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 91 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

1031 Budapest, Szentendrei u 207-209.

II.2.4)Description des prestations:

Fejlesztés: V63100_3 havi likviditás tervezési folyamat módosítása

A jelenlegi 3 havi likviditási folyamat módosítása, automatizmusuk bevezetése egy átalakított felhasználói környezetben, illetve a riportok kialakítása, amelyek realtime vagy ütemezetten állnak elő. Feladat részletes leírása a mellékletként csatolt „MVM likviditás_InFoRex_ajánlat_fin.pdf”-ben található.

Pénzügyi teljesítés 4 mérföldkőnél történik az alábbi ütemezés szerint:

- Custom folyamatok specifikációja: 2021.12.22. - 30 000 000 Ft

- Tesztreadás: 2022.04.06. - 25 000 000 Ft

- Élesítési csomag átadása: 2022.07.06. - 26 000 000 Ft

- Élesítés utáni támogatás vége: 2022.08.10. - 10 000 000 Ft.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • protection de droits exclusifs, y compris des droits de propriété intellectuelle
Explication:

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében.

Ajánlatkérő bemutatta, hogy szervezeténél 2013-ban került bevezetésre az Inforex Integrált Treasury rendszer (a továbbiakban: alaprendszer). Ajánlatkérő nyilatkozata szerint jelen eljárás tárgyát képező fejlesztések az alaprendszert érintik, ezért minden - a jelen beszerzés tárgyát képező - feladat tekintetében az alaprendszer forráskódja szükséges.

Tekintettel arra, hogy az alaprendszerre vonatkozó forráskód az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő tulajdonát képezi, más gazdasági szereplő a fejlesztést nem tudja elvégezni. A reális alternatíva hiánya körében előadta továbbá ajánlatkérő, hogy a piacon jelenleg nincs olyan „dobozos” késztermék, amellyel kiváltható lenne az alaprendszer. Egy teljesen új rendszer bevezetésének fejlesztési költsége, valamint idővonzata többszöröse lenne a jelen beszerzés becsült értékének.

A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 228-562591
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4000542482
Lot nº: 1
Intitulé:

3 havi likviditás tervezési folyamat módosítása

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: FX Software Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_38358962
Adresse postale: Weiner Leó utca 16. 7. em.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1066
Pays: Hongrie
Courriel: fx@fx.hu
Adresse internet: http://www.fx.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 91 000 000.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 91 000 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 37. § (4) bekezdésében előírt negyedéves közzétételi kötelezettségre tekintettel kerül sor.

Nyertes ajánlattevő adószáma: 12503263-2-42

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/01/2022