Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 203018-2020

30/04/2020    S85

Polen-Tarnów: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 085-203018

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. W. Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Jamroz
E-Mail: dariusz.jamroz@psgaz.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.psgaz.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zamowienia.psgaz.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja infrastruktury storage (macierze) w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury macierzowej firmy IBM w lokalizacjach Tarnów oraz Zabrze. Celem modernizacji jest zastąpienie przestarzałych technologicznie macierzy dyskowych IBM Storwize V7000gen1 poprzez rozbudowę do nowoczesnego środowiska macierzy dyskowych IBM

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 3 960 869.92 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować sprzęt na własny koszt i ryzyko w następujących lokalizacjach: Tarnów, ul. Bandrowskiego 16 oraz Zabrze, ul. Mikulczycka 5, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury macierzowej firmyIBM w lokalizacjach Tarnów oraz Zabrze. Celem modernizacji jest zastąpienie przestarzałych technologicznie macierzy dyskowych IBM Storwize V7000gen1 poprzez rozbudowę do nowoczesnego środowiska macierzy dyskowych IBM wraz z oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z urządzeń i odpowiednimi licencjami uprawniającymi do korzystania z tego oprogramowania.

Do zrealizowania wskazanej modernizacji Zamawiający wymaga dostawy macierzy które:

a) wymieniają się danymi z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego macierzami IBM Storwize V7000gen2+ oraz systemem wirtualizacji Storage opartym o IBM SVC mechanizmami replikacji synchronicznej bezzewnętrznego replikatora;

b) posiadają możliwość zbudowania klastra wydajnościowego;

c) posiadają możliwość zbudowania klastra niezawodnościowego.

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje dostawę 3 sztuk macierzy o parametrach podanych w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do SIWZ z czego:

a) 2 sztuki macierzy zostaną dostarczone do modernizacji infrastruktury IBM w lokalizacji w Tarnowie, przy ul.Bandrowskiego 16;

b) 1 sztuka macierzy zostanie dostarczona do modernizacji infrastruktury IBM w lokalizacji w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 211-518546
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja infrastruktury storage (macierze) w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum firm: 1. Techsource Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Kordeckiego 38, 05-120 Legionowo - Lider Konsorcjum i 2. Averbit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa - Partner Konsorcjum
Postanschrift: ul. Kordeckiego 38
Ort: Legionowo
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 05-120
Land: Polen
E-Mail: handlowy@techsource.pl
Telefon: +48 227744777
Fax: +48 227322247
Internet-Adresse: http://techsource.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Averbit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa
Postanschrift: ul. Łopuszańska 53
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 02-232
Land: Polen
E-Mail: biuro@averbit.pl
Telefon: +48 225734750
Fax: +48 225734751
Internet-Adresse: http://averbit.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 981 164.39 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 960 869.92 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o Zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym. Odwołanie wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— 10 dni – wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— 10 dni – wobec czynności innych – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom Postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/04/2020