Varer - 203268-2019

02/05/2019    S85    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Modulopbyggede og transportable bygninger

2019/S 085-203268

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Femern Bælt A/S
28986564
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Femern - Anne Bøgh Johansen
Telefon: +45 33414449
E-mail: ajo@femern.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://femern.com/da

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=229822&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=229822&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Beboelsesfaciliteter

Sagsnr.: Beboelsesfaciliteter
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44211100
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ydelsen består overordnet i levering af beboelsesfaciliteter bestående af flytbare præfabrikerede moduler, der er opdelt i 2 adskilte enheder: en enhed med 12 rum og en enhed med 8 rum. Begge med tilhørende trinette-køkkener, toiletter og badefaciliteter. Følgende ydelser skal leveres under aftalen:

1) Projektering/design af beboelsesfaciliteter;

2) Produktion af beboelsesmoduler;

3) Transport og opsætning af beboelsesmoduler;

4) Færdiggørelse og tilslutninger;

5) Tilladelser.

For en mere uddybende beskrivelse af ydelsen henvises til Kravsspecifikationen (bilag 1).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 750 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
22456000
44211000
71323000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Rødbyhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen består overordnet i levering af beboelsesfaciliteter bestående af flytbare præfabrikerede moduler, der er opdelt i 2 adskilte enheder: en enhed med 12 rum og en enhed med 8 rum. Begge med tilhørende trinette-køkkener, toiletter og badefaciliteter. Følgende ydelser skal leveres under aftalen:

1) Projektering/design af beboelsesfaciliteter;

2) Produktion af beboelsesmoduler;

3) Transport og opsætning af beboelsesmoduler;

4) Færdiggørelse og tilslutninger;

5) Tilladelser.

For en mere uddybende beskrivelse af ydelsen henvises til Kravsspecifikationen (bilag 1).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 750 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/07/2019
Slut: 02/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra CEF programmet under projektkode 2014-EU-TM-0221-W.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen udbydes som en samlet aftale, idet dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af aftalen samt skabe en større klarhed omkring ydelsens omfang. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.3.B.2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver dokumenterer, at tilbudsgiver for hvert af de seneste 3 regnskabsår har en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.3.B.3.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver dokumenterer mindst 2 referencer, der dækker såvel projektering, produktion og opsætning af flytbare moduler til brug for beboelse samt tilslutning af disse til forsyningspunkter.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/05/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Det understreges, at den estimerede værdi i nærværende udbudsbekendtgørelses pkt. II.1.5 og II.2.6 er baseret på Femern A/S' estimat i et komplekst projekt. Estimatet kan derfor afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning;

2) Tilbuddet skal afgives under overholdelse af de formkrav, som fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 5.3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2019