Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Forniture - 203277-2019

02/05/2019    S85

Ungheria-Budapest: Elettricità

2019/S 085-203277

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_15714893
Indirizzo postale: Andor utca 47–49.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Codice postale: 1119
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Mile Márk főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Tel.: +36 17953802
Fax: +36 17950783
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.kef.gov.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000422802019/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000422802019/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Villamos energia közbeszerzés 2020

Numero di riferimento: EKR000422802019
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Villamos energia közbeszerzés 2020

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
65310000 Erogazione di energia elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Luogo principale di esecuzione:

A pontos teljesítési (fogyasztási) helyek listáját a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmazza, külön excel fájl mellékletként.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Menetrend adás nélküli teljes ellátás alapú szerződés keretében 32 200 000 kWh mennyiségű villamos energia beszerzése 12 hónapra, azaz 1.1.2020.–31.12.2020. közötti időszakra. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a megadott mennyiségtől + 30 %-kal különdíjmentesen, azaz a szerződéses áron, felár, illetve egyéb díj felszámolása nélkül eltérhet, a II.2.11) opcióra vonatkozó információk pontban megadottak szerint. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1:2002, illetve az MSZ EN 50160:2011 szabvány szerint kell értelmezni. A távmért fogyasztási helyek görbéi — negyedórás adatai — letölthetőek az elosztó honlapjáról: https://eloszto.elmu.hu. A műszaki leírásban megadott, a letöltéshez szükséges felhasználónév és jelszó az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig áll rendelkezésre. További részletes kifejtést a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmaz.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

A II.2.4) pontban jelölt mennyiség +30 %-a. A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 4.2. pontjában

Részletezettek szerint AK fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstervezet 4.1.pontjában foglalt szerződött mennyiségtől +30 %-ig terjedő többlet mennyiséget a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja a szerződéstervezet 8.1. pontjában meghatározott áron.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Mile Márk, lajstromszám: 00578, helyettes: dr. Gáspár Emőke, lajstromszám: 00565, Pethő-Kerék Hajnalka, lajstromszám: 01054, Gyergyai László, lajstromszám: 00593. AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.kef.gov.hu honlap elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)–(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bek.-re. A kizáró okok igazolásának módja: AT-nek a Kbt. 62.§ (1)v(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a Kr. 13–16. §-aira. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2–7. §-ának (kivéve Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k, továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyikére vonatkozóan külön-külön EEKD-t szükséges kitölteni és benyújtani, mellyel igazolható, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2)bek.- ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (3) és (5) bek.). AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62.§ (1)–(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § 4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). AT-nek azon ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt AT alkalmasságának igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.). A Kr.-ben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. AK hivatkozik a Kr. 6. § (2) bekezdésére. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AT-nek az AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr. 13–16. §-aira. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. AK felhívja a figyelmet a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja alapján, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó EKR űrlapon a szabályozott piacon való jegyzésre vonatkozó 3. pont már nem hatályos, így annak megjelölése jogszerűen nem lehetséges. AT-nek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)-kc) alpontokat az EKR űrlapokon, a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta benyújtásával kell igazolnia. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

M1) Ajánlattevő — figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára — a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (villamos energia értékesítése) szerinti referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:

­— a teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap-tól, év, hónap, nap-ig),

­— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címe,

­— szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy az adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

­— a szállítás mennyisége kWh-ban,

­— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás módjára irányadó a Kr. 3.§, Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, Kr. 21/A.§, Kr. 22.§, Kbt. 65.§ (6)–(7) és (11) bekezdés, Kbt. 66–67.§, Kbt. 69. §. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés). Közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról szükséges nyilatkozni, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (3) bekezdés). Utólagos igazolás: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést és csak azon alkalmassági követelmények vonatkozásában kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették. Az M1. alkalmassági kritérium tekintetében, ha az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Ha a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a referencia nyilatkozatban/ referenciaigazolásban szükséges szerepeltetni, hogy ajánlattevő milyen százalékos arányban vett részt a teljesítésben. AK a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgyának (villamos energia értékesítése) megfelelő áruszállításra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített, legfeljebb 3 szerződés teljesítéséből származó, összesen legalább 24 150 000 kWh mennyiségű villamos energia értékesítésére vonatkozó referenciával.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Felhasználó kötbér vállalását írja elő Kereskedő részére késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére. Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben a Kereskedőnek felróható okból a vételezési helyen 5 óra időtartamot meghaladóan szünetel a villamos energia ellátás. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: 1 000 HUF/óra/vételezési hely, azzal, hogy a kötbér maximuma 500 000 HUF/vételezési hely. Meghiúsulásnak minősül, amennyiben a Kereskedőnek felróható okból a vételezési helyek 20 %-ánál a villamos energia szolgáltatás szünetel 120 órát meghaladóan, továbbá a 12.1. c)-f) pontokban felsorolt esetek. A szerződés — Kereskedőnek felróható — meghiúsulása esetén a Kereskedő köteles a meghiúsult szolgáltatás fennmaradó éves nettó díjának a 20 %-át meghiúsulási kötbérként a Felhasználónak megfizetni a meghiúsulás napjától számított 15 napon belül. Karakterkorlát miatt további feltételek a VI.3) pontban.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/06/2019
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/06/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

AK a bontás során a Kbt. 68. § (1)–(2), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Az ajánlat benyújt.-nak tartalmi és formai követelm.:

– A Kbt. 66.§ (1) bek.-e alapján az ajánlatot a gazd.-i szereplőnek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghat. tartalmi és formai követelm.-nek megf.-en kell elkészítenie és benyújtania.

– AK felhívja a figy.-et a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendeletben (tov.: Rend.) foglaltakra, különösen a 6. § (6a) bekezdésére.

– Az ajánlat összeáll.- nak megkönny. érdekében AK az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) nyilatkozatmintákat bocsát AT rendelk-re. AK kéri, hogy a .docx form.-ban rendelk.-re bocs. mintákat használja AT, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem mód. .pdf file-ban szüks. feltölt. az EKR-be. Ajánlatba csatolandó:

1) Kbt. 66. § (5) bek. sz. felolvasólap

2) EKR «Benyújtandó iratok jegyzéke» felületén található űrlapok (nyilatk. Kbt. 66.§ (2) bek. sz., a Kbt. 67. § (4) bek alapj., valamint folyamatban lévő vált. bej. elj.-ról)

3) Ajánlat adatlap

4) Nyilatk. közös ajánlattételről, adott esetben együttműk. megállap.

5) Aláírási címpéldány,aláírás minta, adott esetben meghatalmazás

6) Változásbejegyzés esetén vált. bej. kérelem és kapcs. dok.

7) Nyilatk. kapac. bizt. szervezet igénybe vételéről, alátám. okirat

8) Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatk.

9) Nyilatk. bizalm. adatkez.-ről

10) Nyilatk. a 2011. CXCV. tv. 41. § (6) bek.-ben foglalt felt. való megf.-ről

11) Nyilatk. egysz. elektr. másolatban benyújtott iratokról (adott esetben)

12) Nyilatk. idegen nyelven benyújt. iratok magyar nyelvű ford.-ról (adott esetben)

13) Nyilatk. üzleti titokról

14) EEKD

15) A rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegkör szerződés vagy a hatályos mérlegkör tagsági szerződés vagy ennek hiányában a mérlegkör felelős nyilatkozata, melynek alapján AT jogosult mérlegkör felelősként eljárni

16) Nyil. a fogyasztási helyek változásának kezeléséről. Egyéb információk: AK érvényességi feltételként előírja, hogy AT rendelkezzen az ajánlattételkor hatályos villamos energia kereskedelmi működési engedéllyel, melynek az ajánlati kötöttség és a szerződés teljes ideje alatt hatályosnak kell lennie. A működési engedély meglétét AK ellenőrzi.

— AK a részvételt nem köti gazd. szerv. alapít.-hoz, továbbá a szerz. telj.-e érdekében nem követeli meg gazd. szerv.létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.)

— A nem szabályozott kérdések von.-ban a Kbt., illetve a kapcs. végrehajt. rend.-ek rendelk.-ei az irányadók. A megkötött szerződésre a Ptk. rendelk.-eit kell alkalm.

— AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§ szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőre vonatkozó hiánypótlást

— AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját

— AK hiv. a Kbt. 79. § előírásaira

— AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek. előírásait

— A Kr. 30. § (4) bek. értelmében az alkalmasságot a minősített AT-k jegyzékéhez képest AK szigorúbban hat. meg (M1).

— AK nem köt ki aj. bizt.-ot

— AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért — Kieg. tájék. Kbt. 56. § alapján — AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66–67. §-ban foglaltakra — Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1. Karakterkorlátra tekintettel egyéb információk a közbeszerzési dokumentumokban. Részajánlat tétel kizárásának indoka: A részajánlattétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru esetében a részekre bontás, illetve több szerződés megkötése nem indokolt. III.2.2) pont folytatása: AK előleget nem biztosít. A Felhasználó a számlák ellenértékét — a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdéseinek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései rendelkezéseinek a figyelembevételével a kézhezvétel napját követő 30 naptári napon belül fizeti meg átutalással a Kereskedő — szerződő felek személyénél — feltüntetett bankszámlájára. AK hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára. Ajánlattétel, szerződéskötés, teljesítés, kifizetés és elszámolás pénzneme a HUF. Egyéb részletszabályok a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148.§. szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
29/04/2019