Services - 203292-2017

27/05/2017    S101    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Biržai: Architectural, engineering and planning services

2017/S 101-203292

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Biržų rajono savivaldybės administracija
188642660
Vytauto g. 38
For the attention of: Edita Anichimavičienė
LT-41143 Biržai
Lithuania
Telephone: +370 45043163
E-mail: edita.anichimaviciene@birzai.lt
Fax: +370 45043163

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.birzai.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Further information can be obtained from: Biržų rajono savivaldybės administracija
188642660
Vytauto g. 38
For the attention of: Loreta Munikienė
LT-41143 Biržai
Lithuania
Telephone: +370 45042102
E-mail: loreta.munikiene@birzai.lt
Fax: +370 45043134

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimo paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Biržų rajono savivaldybės teritorija. Parengtas Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (egzempliorių skaičius nurodytas techninėje specifikacijoje) privalo būti pristatytas į Biržų rajono savivaldybės administracijos 312 kabinetą, adresu: Vytauto g. 59, LT-41144 Biržai.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimo paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Tiekėjas turi parengti Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą. Specialųjį planą sudaro aiškinimas raštas (tekstinė dalis), brėžiniai (grafinė dalis) ir planavimo procedūrų dokumentai. Planas rengiamas 3 egzemplioriais. Plano sprendiniai įrašomi į kompiuterinę laikmeną.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Tiekėjui už pirkimo sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą numatoma bauda – 30 procentų sutarties vertės be PVM.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Už suteiktas paslaugas, pagal pateiktus ir šalių pasirašytus priėmimo – perdavimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras, perkančioji organizacija sumokės tiekėjui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nuo tiekėjo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nereikalaujama.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama: 1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiame kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Tiekėjo deklaracija (dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 2 punktuose išvardytas veikas.
Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama: a) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų teikimo dienos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas;
b) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis pati tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
6. Tiekėjas, juridinis arba fizinis asmuo, turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (71 sk.) – architektūros ir inžinerijos veikla.
Pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija, ar kiti dokumentai, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija.
Jeigu konkurse dalyvauja fizinis asmuo, jis pateikia aukštojo(universitetinio ar koleginio) arba lygiaverčio technologijos mokslo srities energetikos arba statybos inžinerijos krypties išsilavinimą patvirtinančio diplomo kopiją ir Aplinkos ministerijos atestato kopiją, suteikiančio teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimui arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotą dokumentą ar priesaikos deklaraciją (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
Pastaba: šis reikalavimas netaikomas Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijos Konfederacijoje teisėmis, jeigu jie turi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie turi teisę vadovauti tokių planų rengimui.
7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama: Tiekėjo deklaracija, dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje.
8. Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, jeigu tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, dėl kurio tokia sutartis buvo nutraukta.
Pateikiama: Laisvos formos tiekėjo deklaraciją (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nereikalaujama.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
1.1. Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodytas parengto vandentvarkos infrastruktūros plėtros specialiojo plano pavadinimas, sutarties vertė (eurais su PVM), sutarties pradžios ir pabaigos datos, užsakovai, jų kontaktai.
1.2. Įrodymui apie tinkamą sutarties (iš sutarčių sąrašo) įvykdymą tiekėjas turi pateikti: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, jo pažymą, o jos nesant – tiekėjo deklaraciją
(pateikiamos skaitmeninės dokumentų
kopijos).
2. Pateikiama: Teikėjo už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: specialisto vardas, pavardė, išsilavinimas, kvalifikacija, siūlomo specialisto pareigos įgyvendinant pirkimo sutartį.
2.1.1. pateiktame specialistų sąraše, siūlomo specialisto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti specialiojo (inžinerinės infrastruktūros vystymo) teritorijų planavimo vadovo pareigas, kopija;
2.1.2. pateiktame specialistų sąraše, siūlomo specialiojo planavimo vadovo pareigoms specialisto gyvenimo aprašymas, kuriame nurodoma darbo patirtis metais, per paskutinius 3 metus vykdyti (vandentvarkos infrastruktūros plėtros specialių planų rengimo) projektai, kuriems jis vadovavo ir jų sutarčių vertes.
2.2.1. pateiktame specialistų sąraše, siūlomo GIS specialisto gyvenimo aprašymas, kuriame nurodoma darbo patirtis metais, per paskutinius 2 metus rengiant GIS duomenų bazes.
Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms specialistų pozicijoms keliamus reikalavimus.
3. Pateikiama:
Galiojančio ISO 9001:2008 sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopija, patvirtinta tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (jeigu jį naudoja). Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, pavyzdžiui, tiekėjo parengtus taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymus (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Pastaba. Konkurse dalyvaujant tiekėjui – fiziniam asmeniui šio dokumento pateikti nereikalaujama.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną vandentvarkos infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo sutartį, kurios vertė ne mažiau kaip 12 700 eurų su PVM.
2.Tiekėjas turi pasiūlyti kvalifikuotus paslaugos teikimui reikalingus specialistus, kurie atitinka žemiau nurodytus reikalavimus:
2.1. bent vieną projekto vadovą:
2.1.1. turintį teisę eiti specialiojo (inžinerinės infrastruktūros vystymo) teritorijų planavimo vadovo pareigas;
2.1.2. turintį ne mažesnę kaip 3 metų specialiųjų planų rengimo patirtį ir per paskutinius 3 metus vadovavusį bent vienam vandentvarkos infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimui, kurio sutarties vertė ne mažesnė kaip 12 700 eurų su PVM.
2.2. bent vieną GIS (geografinės informacinės sistemos) programinės įrangos specialistą:
2.2.1. turintį kvalifikaciją rengti duomenų bazes ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vykdant geografinių informacinių sistemų darbus.
3.Tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2008 reikalavimus arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus.
Sertifikavimo sritis – teritorijų planavimas.
Kokybės sistema turi būti sertifikuota nepriklausomos sertifikavimo įstaigos.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Kaina. Weighting 40

2. Pekamos paslaugos ir jos poreikio supratimas bei vystymo galimybės. Weighting 40

3. Kokybė. Weighting 10

4. Efektyvumas. Weighting 10

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 7.7.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.7.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 10.10.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 10.7.2017 - 10:00

Place:

Bioržų rajono savivaldybės administracijos pastato III aukšte, 302 kabinete, Vytauto g. 38, Biržai,LT-41143.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
1. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

2. CVP IS adresas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Registracija CVP IS yra nemokama. Pirkimo sąlygos pateiktos dalyje „Pirkimo informacija“.

3. Papildomai skelbiama adresu http://www.birzai.lt (meniu punktas: Viešieji pirkimai/2016 metai).

4. Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas privalo būti parengtas per 11 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24.5.2017