Services - 203298-2017

Afficher la vue résumée

27/05/2017    S101

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

2017/S 101-203298

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Wojciechowski
E-mail: ryszard.wojciechowski@kzgw.gov.pl
Tel.: +48 223720273
Faks: +48 223720295

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.kzgw.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zarządzanie Projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” oraz zapewnienie promocji i informacji.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługi obejmują wsparcie Zamawiającego w zarządzaniu projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” na poziomie strategicznym i operacyjnym, w zakresie organizacyjno-prawnym oraz rozliczania i monitorowania postępów rzeczowo-finansowych projektu oraz przeprowadzenie działań z zakresu promocji i informacji o projekcie.
Projekt „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w częściach.
Część I – Zarządzanie projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” obejmuje: Przygotowanie procedur projektowych; Bieżące zarządzanie projektem, w tym realizacja procedur projektowych oraz usługi prawne obejmujące sporządzanie ekspertyz, analiz, opinii i doradztwa w zakresie stosowania prawa przy realizacji projektu.
Część II – Zapewnienie promocji i informacji dla projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” obejmuje: organizację strony internetowej, Zarządzanie i zasilanie treścią strony internetowej, Przeprowadzenie szkoleń z obsługi serwisu; Przygotowanie banerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji; Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego; Działania Public Relations; Organizacja konferencji prasowej; Artykuły sponsorowane; Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja broszury informacyjnej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego, 72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, 79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, 80540000 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego, 79342200 Usługi w zakresie promocji, 39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 439 024,02 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zarządzanie projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
1)Krótki opis
Przygotowanie procedur projektowych; Bieżące zarządzanie projektem, w tym realizacja procedur projektowych oraz usługi prawne obejmujące sporządzanie ekspertyz, analiz, opinii i doradztwa w zakresie stosowania prawa przy realizacji projektu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego, 72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, 79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, 80540000 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego, 79342200 Usługi w zakresie promocji, 39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 195 121,94 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena oferty brutto 20 %
2. Koncepcja realizacji usługi zarządzania projektem 80 %.
Część nr: 2 Nazwa: Zapewnienie promocji i informacji dla projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
1)Krótki opis
Obejmuje: organizację strony internetowej, Zarządzanie i zasilanie treścią strony internetowej, Przeprowadzenie szkoleń z obsługi serwisu; Przygotowanie banerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji; Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego; Działania Public Relations; Organizacja konferencji prasowej; Artykuły sponsorowane; Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja broszury informacyjnej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego, 72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, 79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, 80540000 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego, 79342200 Usługi w zakresie promocji, 39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
Cena oferty brutto 40 %
Koncepcja przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych 60 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
8.1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie:
Część I – 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100);
Część II – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP 30 1010 1010 0033 8813 9120 0000. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
Część I
Wadium – przetarg nieograniczony:
Część I – Zarządzanie projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”
Część II
Wadium – przetarg nieograniczony:
Część II – Zapewnienie promocji i informacji dla Projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Do oferty powinna być dołączona kopia tego dokumentu.
8.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
8.4. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
8.5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10.
8.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) przyczynił się do sytuacji gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
14.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
15.5. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu na jego
żądanie sporządzoną w formie pisemnej umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Zamawiający
zaleca, aby w umowie wskazać co najmniej:
1) oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji
działalności gospodarczej),
2) cel gospodarczy,
3) zakresy zadań poszczególnych Wykonawców,
4) odpowiedzialność solidarną Wykonawców za realizację zamówienia i jako wierzycieli Zamawiającego,
5) zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego,
6) okres obowiązywania Umowy,
7) określenie sposobu reprezentacji Wykonawców wobec Zamawiającego,
8) zakaz dokonywania zmian Umowy bez zgody Zamawiającego.
15.6. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie Umowy spółki
cywilnej na żądanie Zamawiającego zobowiązani są do przedstawienia Umowy spółki cywilnej.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. UE L z dnia 28.03.2014 r.).
Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to w JEDZ.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1) JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców. Brak informacji będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
pkt 6.3 ppkt 2)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy.
e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składanek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 2) SIWZ.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt 6.3. ppkt 2) SIWZ.
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 6.3. ppkt 2) lit. a) oraz 6.3. ppkt 2) lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;
b) pkt 6.3. ppkt 2) lit. c) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 6.3. ppkt 4) zdanie pierwsze powyżej stosuje się odpowiednio.
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3. ppkt 2) lit. a) oraz lit. b). SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 3) lit. a) SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 6.3. ppkt 4) stosuje się odpowiednio.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: D) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 5.1. SIWZ (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt 5.1. SIWZ);
e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej przez Zamawiającego w pkt 5.1. SIWZ (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt 5.1. SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: A) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) dla części I oraz nie mniejszej niż 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla części II;
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600 000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) dla części I oraz co najmniej 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla części II;.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunków wskazanych w pkt 5.1. SIWZ, wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);
b) dowodów określających, czy usługi opisane w pkt 5.1. SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku usług o charakterze ciągłym lub okresowym są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku oświadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunków wskazanych w pkt 5.1. SIWZ, wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Część I
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą, że:
a) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum następujące zamówienia:
Część I
Warunek 1
Dwie usługi zarządzania projektem, dla potrzeb administracji publicznej, o wartości usługi minimum 800 000 PLN brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) każda.
Warunek 2
Dwie usługi polegające na rozliczaniu projektów, których budżet był nie mniejszy niż 5 000 000 PLN brutto każdy (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień. W przypadku, gdy w ramach wykazanych zamówień realizowany był szerszy zakres prac, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości prac potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu w przypadku żądania dokumentów Wykonawca będzie zobowiązany załączyć wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej są:
̶ referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
̶ oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie zespołem, w skład którego wchodzić będą co najmniej osoby o następujących kwalifikacjach:
Część I
L.p. Stanowisko
w projekcie
(minimalna wymagana
liczba osób) Wymagania Zamawiającego – Doświadczenie Zakres informacji, jaką powinien przedstawić Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku
1. Ekspert ds. wsparcia projektu (Kierownik zadania)
(1) a) wykształcenie wyższe magisterskie a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe
b) nabył minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe 2 związane z zarządzaniem projektami, współfinansowanymi ze środków UE b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe 2
c) brał udział w realizacji co najmniej 2 usług polegających na zarządzaniu projektami na potrzeby administracji publicznej, współfinansowanych ze środków UE, o wartości co najmniej 5 000 000 PLN brutto każdy z projektów c) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, wartość projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów)
d) posiada znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE2®Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innym równoważnym 3; d) oświadczenie o posiadanych certyfikatach (nazwa certyfikatu, nr certyfikatu, wystawca, data wystawienia i ważność)
e) posiada znajomość zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 e) oświadczenie o znajomości procedur i zasad realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie
2. Specjalista ds. rozliczania projektu (1) a) wykształcenie wyższe a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe
b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie rozliczania, sporządzania wniosków o płatność i sprawozdawczości finansowej przy co najmniej 2 projektach, współfinansowanych ze środków europejskich, w tym jeden z projektów o budżecie co najmniej 5 000 000 PLN brutto b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe 2
c) posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości c) oświadczenie o znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
d) posiada znajomość zasad rozliczania i sprawozdawczości pod względem finansowym projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 d) oświadczenie o znajomości procedur i zasad realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w szczególności wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach tego programu
e) uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 projektów, dofinansowanych ze środków unijnych, dla potrzeb administracji publicznej e) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów)
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie
3. Specjalista ds. prawnych
(1) a) wykształcenie wyższe prawnicze a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe
b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 2 b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe 2
c) uczestniczył w realizacji co najmniej 3 usług doradztwa prawnego w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE na potrzeby administracji publicznej c) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów)
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie
Uwaga:
2 Liczba lat doświadczenia liczona jest jako suma okresów pracy/świadczenia usług w danej roli.
3 Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla każdej roli przedstawi certyfikat, który:
— jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:
— analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat (np. zarządzanie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, administracją bazami danych, programowaniem, etc.)
— analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert)
— analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, lub liczba lat pracy w danej roli, etc.)
— potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone egzaminem).
Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może pełnić więcej niż jednej z ról, zdefiniowanych przez Zamawiającego stanowiskiem w projekcie.
Część II
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą, że:
a) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum następujące zamówienia:
Dwie usługi polegające na prowadzeniu działań informacyjnych lub promocyjnych dla potrzeb administracji publicznej, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z zakresu gospodarki wodnej lub ochrony środowiska.
Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień. W przypadku, gdy w ramach wykazanych zamówień realizowany był szerszy zakres prac, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości prac potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku żądania dokumentów Wykonawca będzie zobowiązany załączyć wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej są:
̶ referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
̶ oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie zespołem, w skład którego wchodzić będą co najmniej osoby o następujących kwalifikacjach:
L.p. Stanowisko
w projekcie
(minimalna wymagana
liczba osób) Wymagania Zamawiającego – Doświadczenie Zakres informacji, jaką powinien przedstawić Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku
1. Specjalista ds. rozwoju stron internetowych i Internetu
(1) a) wykształcenie wyższe a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe
b) posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe 2 w zakresie tworzenia stron internetowych i banerów i uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie a) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe 2 wraz z informacją o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów)
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie
a) wykształcenie wyższe a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe
2. Specjalista w dziedzinie komunikacji społecznej
(1) b) posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe 2 w przeprowadzeniu działań public relations b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe 2
c) uczestniczył w realizacji co najmniej 2 projektów realizowanych na zlecenie jednostek sektora publicznego w ciągu ostatnich 5 lat c) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów)
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie
a) posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe 2 w przygotowywaniu materiałów promocyjnych do druku a) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe 2
3. Specjalista w dziedzinie grafiki
(1) b) uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac, potwierdzających to doświadczenie zawodowe b) informacja o rodzaju wykonanych prac
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie
a) wykształcenie wyższe a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe
UWAGA:
2 Liczba lat doświadczenia liczona jest jako suma okresów pracy/świadczenia usług w danej roli.
3 Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla każdej roli przedstawi certyfikat, który:
— jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:
— analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat (np. zarządzanie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, administracją bazami danych, programowaniem, etc.)
— analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert)
— analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, lub liczba lat pracy w danej roli, etc.)
— potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone egzaminem).
Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może pełnić więcej niż jednej z ról, zdefiniowanych przez Zamawiającego stanowiskiem w projekcie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
KZGW/DPiZW-ops/13/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.6.2017 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.6.2017 - 13:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Współfinansowane ze środków europejskich, pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 – Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska..
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.3.2020 r.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ i polegających na powtórzeniu podobnych zamówień. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia podobnych zamówień do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia podobne dotyczyć będą usług wymienionych w zamówieniu podstawowym. Zamówienia na powyższe usługi będą realizowane na warunkach wynikających z Umowy na zamówienie podstawowe.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby, skierowanej do realizacji zamówienia, na jednym ze stanowisk wskazanych w pkt 5.1. ppkt 1) lit. b) SIWZ (dla części I) przez cały okres obowiązywania Umowy.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.kzgw.gov.pl informacji dotyczących:

1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ)
Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:
1)w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji usług jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia;
2)w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia;
3)w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia;
4)zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;
5)inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
17.3. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
— jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
17.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 17.3 ppkt. 1) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
17.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 17.3 ppkt. 2) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
17.6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 17.3 ppkt. 3) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 17.3 ppkt. 3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 17.3 ppkt. 3).
17.7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 17.3 pkt 1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
17.8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 17.3 na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
W ramach całego projektu przewiduje się realizację 5 zadań głównych:
1) Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;
2) Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi (innych niż rzeczne i od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych);
3) Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu;
4) Zarządzanie Projektem;
5) Zapewnienie promocji i informacji.
Zadania 1 – 3 będą realizowane w ramach oddzielnych zamówień publicznych. Wykonawca zadania 3 będzie wsparciem Zamawiającego w kontroli i zapewnieniu jakości produktów zadań: 1 i 5.
Zadania 4 i 5 stanowią przedmiot niniejszego zamówienia.
Przewiduje się, że realizacja zadania 1 zostanie powierzona konsorcjum ze wskazanym liderem, odpowiedzialnym za spójność opracowania w skali kraju lub jednemu Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Powyższe wymaganie podyktowane jest bardzo dużym zakresem rzeczowym i obszarowym zamówienia, a z drugiej strony koniecznością zapewnienia jednolitego produktu w skali kraju i koordynacji prac pomiędzy wszystkimi regionami wodnymi. Podwykonawstwo będzie dopuszczone jedynie w zadaniu dotyczącym pomiarów geodezyjnych.
Wykonawcą zadań 4 i 5 nie może być Wykonawca/podwykonawca/konsorcjant zadania 1, z uwagi na realizację działań kontrolnych prac Wykonawcy zadania 1. Wykonawcy /konsorcjanci/podwykonawcy, którzy złożą ofertę na realizację zadania 1 nie będą mogli złożyć oferty na realizację zadań 4 i 5, i odwrotnie. Z uwagi na realizację, przez Wykonawcę zadania 4, działań kontrolnych prac Wykonawcy zadania 1, przewiduje się wyłonienie dwóch niezależnych Wykonawców.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w części I (zadanie 4) przez tego samego Wykonawcę co zadanie 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia w części II (zadanie 5) przez tego samego Wykonawcę co zadanie 3.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na Część I i II z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań dla każdej części osobno
Zamawiający zastrzega, że wartość zamówienia podstawowego nie może przekraczać kwot dla poszczególnych części zamówienia:
Część I: Zadanie 4 – Zarządzanie projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” – 1 463 414,63 PLN netto (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych 63/100), tj. 1 800 000 PLN brutto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100).
Część II: Zadanie 5 – Zapewnienie promocji i informacji Projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” – 162 601,63 PLN netto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 63/100), tj. 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 18.1. Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, są określone w Dziale VI Ustawy.
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
18.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem terminu.
18.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
18.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.6 i w pkt 18.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
18.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
18.11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.5.2017