Services - 203305-2017

Afficher la vue résumée

27/05/2017    S101

België-Brussel: Juridische vertegenwoordiging

2017/S 101-203305

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Vlaams Energieagentschap
Postadres: Graaf De Ferrarisgebouw — Koning Albert-II-laan 20, bus 17
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Ter attentie van: Amin Benaissa
E-mail: amin.benaissa@vea.be
Telefoon: +32 25534600
Fax: +32 25534601

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.energiesparen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=272833

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Vlaams+Energieagentschap-2017%2FRAAM%2FADVOCAAT-F02

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: energie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 21: Rechtskundige diensten

NUTS-code BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
Aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 2

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 4
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het voorwerp van deze opdracht is de raamovereenkomst tussen de aanbestedende overheid en de advocaten, waardoor het Vlaams Energieagentschap, gedurende de looptijd van de overeenkomst, één van de advocaten/advocatenassociaties waarmee de opdracht wordt gesloten, ermee kan belasten om haar in een welbepaald geschil voor de gerechtelijke instanties of andere instanties van geschillenbeslechting te vertegenwoordigen (curatief), of om haar gericht juridisch advies te verstrekken met betrekking tot problematieken die mogelijks tot rechtszaken aanleiding kunnen geven (preventief), of om met betrekking tot deze materie algemeen juridisch advies te verstrekken. De gedetailleerde beschrijving van deze fora is terug te vinden in punt III. „Technische voorschriften” van het bestek.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79112000 Juridische vertegenwoordiging

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Betwistingen betreffende administratieve sancties opgelegd door het Vlaams Energieagentschap
1)Korte beschrijving
Zie bestek pag. 7.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79112000 Juridische vertegenwoordiging

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Algemene Zaken
1)Korte beschrijving
Zie bestek pag. 7.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79112000 Juridische vertegenwoordiging

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Geen.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie bestek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie bestek.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Door zich kandidaat te stellen, verklaart de inschrijver zich niet in een persoonlijke situatie van uitsluiting of ander toegangsverbod te bevinden. Een RSZ-attest zal worden opgevraagd door de aanbestedende overheid.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Geen.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
De advocaten die ten individuele titel voor deze opdracht inschrijven dienen hun stage beëindigd te hebben en gedurende minstens 5 jaar ingeschreven te zijn op het Tableau van de Orde van Advocaten. Zij tonen dit aan door middel van het bewijs van inschrijving op het Tableau van de Orde van Advocaten. Indien voor deze opdracht ingeschreven wordt onder de vorm van een associatie van advocaten, dient opgegeven te worden welke advocaat (advocaten) de associatie zal (zullen) verbinden. Deze advocaten dienen elk hun stage beëindigd te hebben en gedurende minstens 5 jaar ingeschreven te zijn op het Tableau van de Orde van Advocaten. Zij tonen dit aan door middel van het bewijs van inschrijving op het Tableau van de Orde van Advocaten.
Voor de uitvoering van deze opdracht is echter een grondige kennis vereist van het grondwettelijk recht, het bestuursrecht, het gerechtelijk recht en het energierecht (Europees, federaal, gewestelijk), met bijzondere nadruk op het gewestelijke energierecht. De inschrijver toont aan de hand van de lijst van wetenschappelijke publicaties en aan de hand van referenties van de laatste 3 jaar diens grondige ervaring en deskundigheid aan m.b.t. de percelen waarvoor ingeschreven wordt. Per referentie moeten volgende gegevens worden meegedeeld: beschrijving referentie, opdrachtgever, periode van uitvoering en relevantie voor deze opdracht. De referentie wordt aangetoond door attesten van goede uitvoering die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent, of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van goede uitvoering afgegeven door de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. In het geval van een offerte door een advocatenassociatie, dienen de cv's van al de advocaten (het team van advocaten) die desgevallend de aanbestedende overheid voor de rechtsinstanties zullen vertegenwoordigen, voorgelegd te worden.
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, categorie: N/A.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Ingeschreven zijn op het Tableau van de Orde conform Boek III van Deel II van het Gerechtelijk Wetboek (art. 428 e.v. Ger. Wetboek).
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Vlaams Energieagentschap-2017/RAAM/ADVOCAAT-F02_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10.7.2017 - 10:45
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.7.2017 - 10:45
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 150 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12.7.2017 - 10:45
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: Inschrijvers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Conform artikel 24 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten kan beroep worden ingesteld bij de volgende instellingen:
1° voor de verhaalprocedures bedoeld in de artikelen 14 en 15 is de verhaalinstantie de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wanneer de aanbestedende instantie een overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
2° voor de verhaalprocedures bedoeld in de artikelen 16, 17 en 22 is de verhaalinstantie de gewone rechter. Voor de onverbindendverklaring en de alternatieve sancties zetelt de rechter zoals in kort geding.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24.5.2017