Diensten - 203433-2020

Submission deadline has been amended by:  255470-2020
30/04/2020    S85

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Bouwadviezen

2020/S 085-203433

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Welsh Government
Postadres: Corporate Procurement Services, Cathays Park
Plaats: Cardiff
NUTS-code: UKL WALES
Postcode: CF10 3NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: transportprocurement@gov.wales
Telefoon: +44 3000623300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0007

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etenderwales.bravosolution.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etenderwales.bravosolution.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Transport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A487: New Dyfi Bridge — Employer’s Agent

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71530000 Bouwadviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welsh Government wish to procure design and employer’s agent services for its A487: New Dyfi Bridge. WM are currently appointing a team of advisors to provide employer’s agent services to manage the project in support of Welsh Government at Key Stage 6 only.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL24 Powys
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dyfi Bridge.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Employer’s agent services

WM seek to appoint an employer’s agent to provide the following services for Key Stage 6 (Detailed Design and Construction) only:

— project management,

— contract management including fulfilling NEC PM/Supervisor roles,

— cost management,

— technical assurance.

The employer’s agent will act in an assurance role on the design and build contractor for Key Stage 6 on behalf of Welsh Government.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 85
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

As stated in the procurement documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Welsh Government intends to procure these services via an open procedure.

Potential tenderers are invited to view further information on the Welsh Government project website: https://gov.wales/a487-new-dyfi-bridge.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As stated in the procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As stated in the procurement documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 027-063378
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Welsh
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The authority is using eTenderWales to administer this procurement. This is a separate website and registration will be required. To access eTenderWales, express interest in this notice and access tender documentation.

eTender information:

Go to https://etenderwales.bravosolution.co.uk

The first person from your organisation to use the platform will be required to register.

Registration involves accepting a user agreement and providing basic information about your organisation and about the user performing the registration.

The user who performs the registration becomes the Super User for the organisation.

On registering on the platform the Super User will select a username and will receive a password.

The password will be sent by email to the address that was specified in the user details section of the registration page.

To log-in to the platform enter your username and password.

Registration should only be performed once for each organisation.

If you think that someone in your Organisation may have already registered on this Platform then you must not register again.

Contact the person who Registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the platform.

Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User

If your organisation is already registered on the platform then you must not make any additional registration. Contact the Helpdesk to gain access to the platform.

ITTs must be uploaded to BravoSolution portal by 12.00 noon

How to find the ITT:

Once logged in, click on ‘ITTs Open to all Suppliers'.

The eTender references for this contract are: Project_ 44635 and ITT_81589. Click on the title to access summary details of the contract. If you are still interested in expressing an interest, click the ‘Express an Interest button'. This will move the PQQ from the ‘Open to all Suppliers' area to ‘My PQQ's' on the home page.

You will then see the full details of the ITT in the qualification, technical and commercial envelopes along with any relevant documents in the ‘Attachments' area.

Should you have any questions on the ITT, use the ‘Messages' area to contact the buyer.

Potential tenders are invited to view further information on the Welsh Government project website: https://gov.wales/a487-new-dyfi-bridge.

Note: the authority is using eTenderWales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=101529

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver community benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The community benefits included in this contract are:

As stated in the procurement documents

(WA Ref:101529)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court
Postadres: Royal Courts of Justice, The Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2079477501
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/04/2020