Werken - 203572-2020

Submission deadline has been amended by:  253019-2020
04/05/2020    S86

Hongarije-Boedapest: Bouwwerkzaamheden

2020/S 086-203572

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szántód BalaLand Family Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_11700960
Postadres: Reáltanoda utca 5.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU232 Somogy
Postcode: 1053
Land: Hongarije
Contactpersoon: Vécsey Róbert
E-mail: info@dreamlandholding.hu
Telefoon: +36 12002921
Fax: +36 12002921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.balaland.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000406112020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000406112020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gazdasági társaság – Támogatott szervezet
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ingatlan fejlesztés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BalaLand FamilyPark komplexum generál kivitelezés

Referentienummer: EKR000406112020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

Tárgya: Szántód BalaLand FamilyPark egész évben nyitvatartó családi élménypark generál kivitelezése

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 500 000 000.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45111240 Gronddrainage
45111290 Voorbereidende werkzaamheden voor leidingen
45111291 Inrichten van de bouwplaats
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45212100 Bouwen van vrijetijdsvoorzieningen
45212110 Bouwen van vrijetijdscentrum
45212120 Bouwen van themapark
45212212 Bouwwerkzaamheden voor zwembad
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232 Somogy
Voornaamste plaats van uitvoering:

H-8622 Szántód, Móricz Zsigmond u. 96. Hrsz: 1163/3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A közbeszerzés célja a tárgyi 596 fő egyidejű befogadására alkalmas szabadidős komplexum (amely alkalmas többek között szabadidős, rendezvény, sport tevékenységek megvalósítására) teljeskörű generál kivitelezési munkáinak elvégzése az alábbi főbb fejezetek szerint:

— Felvonulási, ideiglenes létesítmények kialakításának munkái

— Földmunka és mélyalapozási munkák munkatér határolással, víztelenítéssel

— Vasbeton szerkezetépítési munkák (alaplemez, térszín alatti és feletti vasbeton vázszerkezet)

— Ragasztott faszerkezet építési munkák

— Kapcsolódó építőmesteri munkák (falazás, vakolás, estrich- és aljzatbetonozás)

— Szakipari és befejező munkák (víz- hő- és hangszigetelések, ács- tetőfedő és bádogos, homlokzatképzések, kőburkolatok, szárazépítés és festés-mázolás, külső- és belső nyílászárók, lakatos szerkezetek és üvegfalak)

— Belsőépítészeti munkák (bútorozás, egyedi burkolatok és berendezések, ...)

— Épületgépészeti munkák (vízellátás-csatornázás, központi hűtés-fűtés, szellőzés, gázellátás)

— Erős- és gyengeáramú villanyszerelési munkák, ups, rwa, épületautomatika és tűzjelző

— Speciális technológiák (konyhatechnológia, uszodatechnológia, wellness technológiák (szauna, gőzkabin, sószoba, ülőmasszázs, pezsgőágy, állómasszázs, pezsgőlevegő, nyakzuhany), felvonók, kül- és beltéri vizes játszóház, kül-és beltéri száraz játszóház)

— Tájépítészeti munkák (parkosítás, sétányok, öntöző- és térvilágítási hálózat, ...)

— Telken belüli út- és járdaépítési munkák

— Telken belüli közműépítési munkák

— Piperetakarítás, beüzemelés, műszaki átadás

— Balatoni partvédő mű és vízkivételi műtárgy megépítés

— Sportpályák kialakítása (multifunkciós sportpálya, strandröplabda pálya, teqball pálya)

— Beach Bár kiépítése

— Őrbódé kiépítése

— Átkötő folyosó kiépítése

Főbb paraméterek:

Pince+ Földszint + Galéria szintes épület részben magas, részben lapostetős kialakítással, egyedi hőszigetelt és faburkolatos homlokzatképzéssel

Hasznos alapterületek:

— Pince: ~ 850 m2 (gépészet)

— Földszint: ~ 3 400 m2 (előcsarnok, vizes játszóház, száraz játszóház, konyha – étterem és kiszolgáló részek)

— Galéria szint: ~ 1 600 m2 vizes játszóház, száraz játszóház, wellness rész, öltözők, gépészet

Összesen: ~ 5 850 m2

A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: M2.1) pontra megjelölt szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (36 + min 0, max 36 hónap) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: M2.2) pontra megjelölt szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (36 + min 0, max 36 hónap) / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 500 000 000.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a szerződés hatálybalépését követő:

— Opció 25.a, Opció 25.b, Opció 27, Opció 28, Opció 29, Opció 31.a és Opció 31.b esetében 1 hónapon belül,

— Opció 4-től Opció 6-ig esetében 3 hónapon belül,

— Opció 16, Opció 17 és Opció 30 esetében 6 hónapon belül,

— Opció 1 és Opció 3 esetében 8 hónapon belül,

— Opció 7-től – Opció 15-ig, az Opció 18-tól – Opció 24-ig, és az Opció 26 esetében 10 hónapon belül,

— Opció 2, Opció 32 és Opció 33 esetében 12 hónapon belül jogosult gyakorolni.

Nyertes ajánlattevő a lehívás tárgyát képező opciós mennyiséget az alapmennyiség projektelemeinek teljesítési időpontjáig köteles teljesíteni.

Opciók:

— O1: Homlokzati nyílászárók kiegészítő árnyékoló szerkezetei (homlokzati fa lamellák) – 1 klt

— O2: Piperetárgyak (tükör, szemetes, wc papír tartó, fogas, ...) – 203 db

— O3: Konyhatechnológiai berendezések (csatlakozás az alapvállalás része!) – 187 db

— O4: Vizes játszó élményelemek – 35 egység

— O5: Száraz játszó élményelemek – 22 egység

— O6: Medencetechnológiai élményelemek – 8 egység

— O7: Tematikus Szauna kiépítése a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel – 1 db

— O8: Tematikus Gőzkabin kiépítése a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel – 1 db

— O9: Sószoba kiépítése a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel – 1 db

— O10: Masszázs szoba a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel – 2 db

— O11: Belsőépítészet – Beépített egyedi bútorok közösségi terekben – 22 db

— O12: Belsőépítészet – Mobil bútorok közösségi terekben – 382 db

— O13: Belsőépítészet – Egyedi és egyéb kiegészítő termékek közösségi terekben – 152 db

— O14: Belsőépítészet – Lámpatestek közösségi terekben – 1 klt

— O15: Belsőépítészet – Egyedi falburkolatok, tapéták közösségi terekben – 1 670 m2

— O16: Homlokzati Equitone burkolat a szükséges tartóvázzal, hőszigeteléssel, kompletten – 370 m2

— O17: Homlokzati hőszigetelő rendszer egyedi festett mintákkal Equitone burkolat helyett (Az O16 Opciós tétel kiváltására) – 370 m2

— O18: Közműépítési munkák (víz-, tüzivíz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, szivárgó-, távhő-, gáz-, erősáramú- és gyengeáramú hálózatok) telken belül, de épületen kívül (épület fala + 1,00 m kiállástól) – 1 klt

— O19: Kert- és tájépítészeti munkák (tereprendezés, humuszterítés, növényesítés I. ütem (fák, bokrok, cserjék, ...) füvesítés, kerti bútorok és berendezési tárgyak, kerti zuhanyzók, ...) fenntartási munkák nélkül – 1 klt

— O19.f: Növényesítés II/1 ütem – 1 klt

— O19.h: Növényesítés II/2 ütem – 1 klt

— O19.r: Növényesítés II/3 ütem – 1 klt

— O20: Öntözőrendszer kompletten – 1 klt

— O21: Út- és járdaépítési munkák (belső úthálózat és közúti csatlakozások, belső parkolók, kerti utak, sétányok, tereplépcsők, rámpák, ...) – 1 klt

— O22: Telken belüli úthálózat és sétányok térvilágítása – 1 klt

— O23: Sportpályák kialakítása (multifunkciós, teqball és strandröplabda pálya) – 1 klt

— O24: Beach Bár kialakítása (közműcsatlakozások a Közműépítésben) – 1 klt

— O25.a: Utcai kerítés, kapuk kiépítése (3 db behajtó a Hotel pályázatában) utcai fronton – I. ütem – 1 klt

— O25.b: Utcai kerítés, kapuk kiépítése (3 db behajtó a Hotel pályázatában) utcai fronton – II. ütem – 1 klt

— O26: Könnyűszerkezetes Őrbódé kialakítása kompletten (közműcsatlakozások a Közműépítésben) – 1 klt

— O27: Tájékoztató tábla Kisfaludy 2030 program részére kompletten kiépítve 504x238 cm méretben – 2 db

— O28: Sajtónyilvános alapkőletétel megszervezése és lebonyolítása kompletten – 1 klt

— O29: Sajtónyilvános projektzáró ünnepség megszervezése és lebonyolítása kompletten – 1 klt

— O30: Átkötő folyosó kiépítése, kompletten – 1 klt

— O31.a: Partvédő mű kiépítése – I. ütem – 1 klt

— O31.b: Partvédő mű kiépítése – II. ütem – 1 klt

— O32: Opcionális mobil hangosító rendszer – 1 klt

— O33: Mozgatható, mobil medencelift – 1 db

A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) - 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1-2. szempont esetében egyenes, a 3. szempont esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].

Kizáró okok igazolási módja:

(Közös) ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell - ha a Kbt. végrehajtási rendelete azt nem határozza meg - annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A kizáró okok fenn nem állását, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a Kr. 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a Kr. 13. §-a szerint.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a), valamint a Kr. 1-16. §-aira.

Nyilvántartásban való szereplés követelménye:

K1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

K1)

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő egyszerű nyilatkozat, azaz a IV. rész „alfa” kitöltése. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére és 3. §-a.

Igazolások benyújtására felhívott ATnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján - saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (2)-(4); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek. is irányadó.

Eventuele minimumeisen:

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben

P1.1)

A mérleg szerint a befektetett eszközök értéke bármelyik évben nem érte el az 1 000 000 000 Ft-ot.

P1.2)

Adózott eredménye bármelyik évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (csarnokszerkezetet, vagy vizes elemeket tartalmazó közforgalmú épület vagy szállásépület magasépítési kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 4 000 000 000 Ft értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő egyszerű nyilatkozat, azaz a IV. rész „alfa” kitöltése. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére és 3. §-a.

Igazolások benyújtására felhívott ATnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kr. 22. § (3) bekezdése alapján kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal:

— szerződés tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— szerződés mennyisége,

— teljesítés helye,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező, szükség esetén tervezett befejezési időpont, év/hónap bontásban),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ra.

M2)

A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Alkalmassági feltétel esetében az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzése az ajánlattevő nyilatkozata, és a szakember által saját kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlat megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz alapján, valamint képzettség/végzettség meglétét bizonyító dokumentum egyszerű másolata alapján történik.

A gyakorlatot év/hó dimenzióban kell megadni, a z időben párhuzamos gyakorlati időt ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9); (11) és (11a) bekezdései, valamint a Kr. 21. § (1a), 23. § 24. § (1) bekezdései is irányadóak.

Eventuele minimumeisen:

M1)

AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben az AF feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:

M1.1)

Legalább 1 darab, összesen legalább 1500 m2 hasznos alapterületű épület építésére vonatkozó referenciával, amely legalább 225 fő egyidejű befogadására alkalmas rendezvény tartására vagy sportolásra alkalmas funkciójú helyiségcsoport megvalósítását is tartalmazza.

M1.2)

Legalább 1 darab, legalább 4000 m2 hasznos alapterületű, mélyépítési technológiával és munkatérhatárolással kivitelezett térszint alatt legalább 1 használati szintet magában foglaló épület szerkezet építésére vonatkozó referenciával.

AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben az AF feladásától visszafelé számított 8 évben teljesített, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:

M1.3)

Legalább 1 darab, legalább 200 m2 hasznos alapterületű, fedett, legalább 5 élményelemet (például: ülőmasszázs, pezsgőágy, állómasszázs, pezsgőlevegő, nyakzuhany, stb.) tartalmazó uszoda, fürdő vagy wellness központ építésére vonatkozó referenciával.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M2)

AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

M2.1)

Legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik:

— 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: ÉP Kr.) szerinti MV-É jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, és

— legalább 36 hónap magasépítési területen szerzett projektvezetői gyakorlattal.

M2.2)

Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— ÉP Kr. szerinti MV-É jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, és

— legalább 36 hónap magas- és mélyépítési területen szerzett építésvezetői gyakorlattal.

M2.3)

Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— ÉP Kr. szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, és

— legalább 36 hónap épületgépészeti területen szerzett szakági építésvezetői gyakorlattal.

M2.4)

Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— ÉP Kr. szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, és

— legalább 36 hónap épületvillamossági területen szerzett szakági építésvezetői gyakorlattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg, azaz a szakemberek között az átfedés nem megengedett.

Projektvezető alatt AK azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására, és aki az építésvezető(k) munkáját irányítja.

Építésvezető alatt AK azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége

Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) Kr. 30-32/B.§, a Kbt. 135. § (1)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, valamint a Támogatási Szerződés szerint történik. A finanszírozás forrásai 3 449 900 000 Ft – Kisfaludy tematikus élményparkfejlesztési konstrukció – D komponens Új élményparkok létesítése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségeben, TFC-2.1.1.-2018-D azonosító számú pályázat keretében, támogatás intenzitás 57,47 %. Az előleg a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabály szerinti mértékben és feltételekkel igényelhető.

Tartalékkeret: 3 %.

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, jótállás 36 hónap (a Projekt átvételétől számítva).

A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

— Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a közbeszerzési dokumentumokat max 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

— Karakterkorlát miatti rövidítések: Kbt. = 2015. évi CXLIII. törvény; Kr. = 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet; EKR rendelet = 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; EKR = elektronikus közbeszerzési rendszer; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési dokumentum; EEKD = egységes európai közbeszerzési dokumentum,

— A KD korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhető AF I.3) pontjában meghatározott címen,

— Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ATi regisztráció, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel,

— Ajánlati biztosíték mértéke: 25 000 000 HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az AK Sberbanknál vezetett 14100000-80020449-03000006 számú fizetési számlájára szükséges befizetni igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben,

— Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint AF-ban és KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Ajánlat megtételével kapcsolatban AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire,

— Eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint,

— Ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni a KD-ban részletezettek szerint,

— AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében,

— AK az ATk alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg,

— AK a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza,

— AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza,

— 12.Meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők,

— IV.2.6) pont esetében a 2 hónap alatt, 60 nap értendő,

— VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmazhat,

— Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:

Név: dr. Szterényi Sándor Lajstromszám: (00159)

— AK a Kbt. 53.§ (5) és (6) alapján közbeszerzési eljárást feltételesen indítja. AK támogatásra irányuló igényt nyújtott be és az AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, vagy a szerződés nem kerül megkötésre. Amennyiben sor kerül a szerződés megkötésére, akkor a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy AK rendelkezzen megfelelő mértékű, jóváhagyott támogatással. Ennek megfelelően a jelen felhívásban meghatározott teljesítési határidő nem a szerződés megkötésétől, hanem annak hatályba lépésétől számítódik,

— Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely az árazott mennyiség-kimutatásból, az indikatív műszaki ütemtervből áll,

— Szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek MV-É;ÉG;ÉV jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Folytatás a VI.4.3)-ban

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.3) folytatása:

— Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára (1) építési-szerelési biztosítást (1 000 000 000 Ft)/év; 500 000 000 Ft/káresemény) kötni a KD-ben részletezettek szerint,

— AK felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás,

— Jelen AF-ben, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre,

— A részajánlat tétel kizárásának indoka: Részajánlattétel nem megengedett, mivel a tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy az építési beruházás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2020