Teenused - 203659-2015

Kuva koondatud vaade

13/06/2015    S113    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Täiendatud missioonikontseptsioonid: Galileo piirkondliku teenuse teadus- ja arendustegevus

2015/S 113-203659

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat
Postiaadress: avenue d'Auderghem 45
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=807
E-post: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=807

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat
Postiaadress: vt juhiseid pakkumiskutse kirja jaotisest 1 ja pakkumise iseloomustuse jaotisest 3.1
Linn: Brüssel
Riik: Belgia

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: Euroopa Komisjon, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Täiendatud missioonikontseptsioonid: Galileo piirkondliku teenuse teadus- ja arendustegevus
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 8: Uurimis- ja arendusteenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid või pakkumise iseloomustuses näidatud muu koht.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Lepingu eesmärk on kindlaks määrata Galileo avatud teenusele ja äriteenusele keskenduv Euroopa ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi (EGNSS) piirkondlik teenus ning seda uurida, pöörates erilist tähelepanu Galileo kasutajatele, kes ühtegi muud süsteemi ei kasuta, ning võttes arvesse võimalikke sünergiaid EGNOSega.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73110000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 700 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 21 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt pakkumiskutse iseloomustuse dokumendi jaotist 2.4.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumiskutse iseloomustuse dokumendi jaotist 2.3.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumiskutse iseloomustuse dokumendi jaotist 2.7.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustuse jaotist 4.2.1.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustuse jaotist 5.2.2.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumise iseloomustuse jaotist 5.2.3.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
433/PP/GRO/RCH/15/8380.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
3.9.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 8 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 10.9.2015 - 14:30

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: iga pakkujat võib esindada maksimaalselt 1 isik. Osavõtust tuleb teada anda vähemalt 48 tundi ette e-kirjaga aadressil grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa Komisjoni 10.12.2014 otsuse C (2014)9294 järgne programmi "Horisont 2020" läbivaadatud 2014.–2015. aasta tööprogramm.
VI.3)Lisateave
Käesolevas pakkumiskutses võivad osaleda võrdsetel tingimustel kõik füüsilised ja juriidilised isikud ELi liikmesriikidest ning kõik füüsilised ja juriidilised isikud ELiga riigihanke valdkonnas erilepingu sõlminud kolmandatest riikidest nimetatud lepingus määratud tingimustel.
Lisaks võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud programmiga "Horisont 2020" ühinenud kolmandatest riikidest.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
3.6.2015