Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 203753-2017

30/05/2017    S102

Люксембург-Люксембург: Техническа оценка на системата EURDEP

2017/S 102-203753

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Пощенски адрес: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2530
Държава: Люксембург
Електронна поща: vesa.tanner@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2504
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническа оценка на системата EURDEP.

Референтен номер: ENER/D3/2017-149.
II.1.2)Основен CPV код
98000000 Други обществени, социални и персонални услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на този проект е да се оцени настоящата техническа база на системата EURDEP (Европейска платформа за обмен на радиологични данни) в светлината на нейното скорошно разширяване и развиването на ИТ технологиите. По-конкретно, проектът трябва да направи оценка на мерките, които са направени в организациите, които предоставят хостинга на сървърите на EURDEP (Съвместен изследователски център, ГД „Енергетика“). Проектът трябва да оцени надеждността на мерките за обмен на данни, да извърши оценка на риска и симулация с висока степен на търсене, както и да очертае на нуждите за развитие за следващите 10 години на дейността.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Изготвяне на начален доклад, който да потвърди подробностите на възложеното задание.

— Провеждане на посещение на място с цел преглед на компонентите на системата EURDEP в Люксембург (ГД „Енергетика“) и Италия (JRC Испра), за да се оценят техническите системи, софтуер, мерки за физическа сигурност и мерки за информационна сигурност.

— Извършване на преглед на огледалните FTP обекти, поддържани от партньорите на EURDEP – Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) и Федералния център за спешно реагиране при екологични бедствия на Roshydromet (FEERC), с цел да се оценят мерките за физическа сигурност и мерките за информационна сигурност.

— Извършване на преглед на интернет страниците на EURDEP (публични и частни) с цел оценяване на надеждността, мащабността, информационната сигурност и проектирането на потребителски опит (UX) – и по-конкретно проектиране на взаимодействие.

— Извършване на редица тестове за устойчивост при функционирането на системата по време на ядрено бедствие, т.е. симулиране на ситуация, при която броят на потребителите на публичните интернет страници на EURDEP се увеличи значително и оценяване на характеристиките на интернет страницата.

— Извършване на оценка на риска на хардуера и софтуера на системата, по-конкретно непрекъснатостта по отношение на хостинга, надеждност на софтуера и възможни въздействия от компоненти на трети страни, напр. удостоверяване ECAS.

— Подготовка на окончателния доклад. Това представлява резултат от завършения проект и трябва да представи подробен преглед на текущите технически мерки, комуникационните решения и интернет страниците. В допълнение докладът следва да съдържа резултатите от оценяването на риска и тестовете за устойчивост, както и предложения за технически подобрения на краткосрочен и дългосрочен план (следващите 10 години), включително евентуални предложения за подобряване на мащабността на системата, проектирането на сигурността и потребителския опит (UX).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 10
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/06/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/07/2017
Местно време: 10:00
Място:

Европейска комисия, DG Energy, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

1 представител на оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/05/2017