Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 203753-2017

30/05/2017    S102

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Τεχνική αξιολόγηση του συστήματος EURDEP

2017/S 102-203753

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Ταχ. διεύθυνση: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 2530
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vesa.tanner@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2504
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Τεχνική αξιολόγηση του συστήματος EURDEP.

Αριθμός αναφοράς: ENER/D3/2017-149.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
98000000 Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η αξιολόγηση της τρέχουσας τεχνικής βάσης του συστήματος EURDEP (Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων ακτινοβολίας) στο πλαίσιο της πρόσφατης επέκτασής του και της ανάπτυξης της τεχνολογίας πληροφορικής. Ειδικότερα, το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογήσει τις ρυθμίσεις στους οργανισμούς που φιλοξενούν τους διακομιστές του συστήματος EURDEP (Κοινό Κέντρο Ερευνών, ΓΔ Ενέργειας). Το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία των ρυθμίσεων ανταλλαγής δεδομένων, να εκτελέσει μια αξιολόγηση των κινδύνων και μια προσομοίωση υψηλής ζήτησης, καθώς και να περιγράψει τις ανάγκες ανάπτυξης για τα επόμενα 10 έτη λειτουργίας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 58 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

— Σύνταξη μιας αρχικής έκθεσης για την επιβεβαίωση των λεπτομερειών της ανάθεσης καθηκόντων.

— Διενέργεια μιας επιτόπιας επίσκεψης για την αναθεώρηση των στοιχείων του συστήματος EURDEP στο Λουξεμβούργο (ΓΔ Ενέργειας) και την Ιταλία (JRC Ίσπρα) προκειμένου να αξιολογηθούν τα τεχνικά συστήματα, το λογισμικό, οι ρυθμίσεις φυσικής ασφάλειας και οι ρυθμίσεις ασφαλείας των πληροφοριών.

— Εκτέλεση μιας αναθεώρησης των τοποθεσιών FTP κατοπτρισμού που διατηρούνται από τους αντισυμβαλλόμενους του συστήματος EURDEP, Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) και Ομοσπονδιακό Κέντρο Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιβαλλοντικών Περιστατικών Roshydromet (FEERC), για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων φυσικής ασφάλειας και των ρυθμίσεων ασφαλείας των πληροφοριών.

— Εκτέλεση μιας αναθεώρησης των δικτυακών τόπων του συστήματος EURDEP (δημόσιων και ιδιωτικών) για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας, της επεκτασιμότητας, της ασφάλειας των πληροφοριών και του σχεδιασμού εμπειριών χρηστών — ειδικότερα του σχεδιασμού αλληλεπίδρασης.

— Εκτέλεση μιας σειράς δοκιμών αντοχής σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια πυρηνικών περιστατικών έκτακτης ανάγκης, δηλ. προσομοίωση μιας κατάστασης όπου ο αριθμός των χρηστών των δημόσιων δικτυακών τόπων του συστήματος EURDEP αυξάνει σημαντικά και αξιολόγηση των επιδόσεων των δικτυακών τόπων.

— Εκτέλεση μιας αξιολόγησης των κινδύνων σχετικά με το υλισμικό και το λογισμικό του συστήματος, ειδικότερα σχετικά με τη συνέχεια της φιλοξενίας, την αξιοπιστία του λογισμικού και τις πιθανές επιπτώσεις από στοιχεία τρίτων μερών, π.χ. έλεγχος ταυτότητας στο Σύστημα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS).

— Σύνταξη της τελικής έκθεσης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ολοκληρωμένου σχεδίου και πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των τρεχουσών τεχνικών ρυθμίσεων, των λύσεων επικοινωνίας και των δικτυακών τόπων. Επιπλέον, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων και των δοκιμών αντοχής, καθώς και προτάσεις για τεχνικές βελτιώσεις σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο (επόμενα 10 έτη), συμπεριλαμβανομένων πιθανών προτάσεων για τη βελτίωση της επεκτασιμότητας, της ασφάλειας και του σχεδιασμού εμπειριών χρηστών του συστήματος.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 58 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/06/2017
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/07/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Energy, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/05/2017