Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 203753-2017

30/05/2017    S102

Luxemburg-Luxemburg: Technische evaluatie van het EURDEP-systeem

2017/S 102-203753

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Postadres: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2530
Land: Luxemburg
E-mail: vesa.tanner@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2504
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische evaluatie van het EURDEP-systeem.

Referentienummer: ENER/D3/2017-149.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van dit project is het evalueren van de huidige technische basis van het EURDEP-systeem (EU-platform voor de uitwisseling van radiologische gegevens) in het licht van de recente uitbreiding ervan en de ontwikkeling van de IT-technologie. Het project moet in het bijzonder de regelingen evalueren die zijn vastgesteld bij de gastorganisaties die de servers van het EURDEP hosten (Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum, DG Energie). Het project moet de betrouwbaarheid van de regelingen voor gegevensuitwisseling beoordelen, een risicobeoordeling en een simulatie bij grote vraag uitvoeren en de ontwikkelingsbehoeften voor de volgende 10 jaar opstellen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 58 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Een inceptieverslag opstellen om de details van de toewijzing van de taak te bevestigen.

— Een bezoek ter plaatse uitvoeren om de componenten van het EURDEP-systeem in Luxemburg (DG Energie) en Italië (JRC Ispra) te controleren om de technische systemen, de software, de voorzieningen voor fysieke en informatieveiligheid te beoordelen.

— Een controle uitvoeren van de mirror-FTP-sites die de tegenhangers van het EURDEP, het Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) en het Federal Environmental Emergency Response Centre of Roshydromet (FEERC), uitbaten om de voorzieningen voor fysieke en informatieveiligheid te beoordelen.

— Een controle uitvoeren van de (openbare en private) EURDEP-websites om de betrouwbaarheid, schaalbaarheid, informatieveiligheid en het ontwerp van gebruikerservaring (UX) te beoordelen — in het bijzonder interactie-ontwerp.

— Een aantal stresstests op systeemwerking uitvoeren tijdens een nucleaire noodsituatie, i.e. een situatie simuleren waarbij het aantal gebruikers van de openbare EURDEP-website aanzienlijk toeneemt en de prestatie van de website beoordelen.

— Een risicobeoordeling uitvoeren op de hardware en software van het systeem, in het bijzonder met betrekking tot continuïteit van de hosting, betrouwbaarheid van de software en mogelijke impact van componenten van derden, bijv. ECAS-authenticatie.

— Het eindverslag voorbereiden. Dit is het resultaat van het voltooide project en moet een uitgebreid overzicht bevatten van de huidige technische voorzieningen, communicatie-oplossingen en de websites. Daarnaast moet het verslag de resultaten bevatten van de risicobeoordeling en de stresstests alsook voorstellen voor technische verbeteringen op de korte en de lange termijn (de volgende 10 jaar), met inbegrip van mogelijke voorstellen om de schaalbaarheid, de veiligheid en het ontwerp van gebruikerservaring van het systeem te verbeteren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 58 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2017
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europese Commissie, DG Energy, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 vertegenwoordiger per inschrijver.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/05/2017