Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 203753-2017

30/05/2017    S102

Luxemburg-Luxemburg: Evaluarea tehnică a sistemului EURDEP

2017/S 102-203753

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Adresă: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2530
Țară: Luxemburg
E-mail: vesa.tanner@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2504
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Evaluarea tehnică a sistemului EURDEP.

Număr de referinţă: ENER/D3/2017-149.
II.1.2)Cod CPV principal
98000000 Alte servicii comunitare, sociale şi personale
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestui proiect este de a evalua baza tehnică actuală a sistemului EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform – Platforma europeană de schimb de date radiologice), având în vedere extinderea sa recentă și dezvoltarea tehnologiei informatice. În special, proiectul ar trebui să evalueze dispozițiile aplicate la organizațiile care găzduiesc serverele EURDEP (Centrul Comun de Cercetare, DG Energie). Proiectul ar trebui să evalueze fiabilitatea dispozițiilor privind schimbul de date, să realizeze o evaluare a riscurilor și o simulare de cerere ridicată și să prezinte nevoile de dezvoltare pentru următorii 10 ani de funcționare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 58 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— Pregătirea unui raport inițial pentru a confirma detaliile repartizării sarcinilor.

— Efectuarea unei vizite la fața locului pentru a examina componentele sistemului EURDEP în Luxemburg (DG Energie) și Italia (JRC Ispra) în vederea evaluării sistemelor tehnice, a software-ului, a dispozițiilor de securitate fizică și a dispozițiilor de securitate a informațiilor.

— Efectuarea unei examinări a site-urile FTP oglindă menținute de către omologii EURDEP, Bundesamt für Strahlenschutz și Centrul federal de intervenție în caz de urgențe în materie de mediu din cadrul Roshydromet, pentru a evalua dispozițiile de securitate fizică și dispozițiile de securitate a informațiilor.

— Efectuarea unei examinări a site-urilor EURDEP (publice și private) pentru a evalua fiabilitatea, scalabilitate, securitatea informațiilor și proiectarea experienței utilizatorului (UX) – în special proiectarea interacțiunii.

— Efectuarea unei serii de teste de anduranță asupra funcționării sistemelor în timpul unei situații de urgență nucleară, și anume simularea unei situații în care numărul de utilizatori ai site-ului public al EURDEP crește în mod semnificativ și evaluarea performanței site-ului.

— Efectuarea unei evaluări a riscurilor privind componente hardware și software ale sistemului, în special privind continuitatea găzduirii, fiabilitatea software-ului și eventualele impacturi ale componentelor terțe, de exemplu, autentificarea ECAS.

— Pregătirea raportului final. Acesta este rezultatul proiectului finalizat și trebuie să furnizeze o imagine de ansamblu cuprinzătoare a actualelor dispoziții tehnice, soluții de comunicare și site-uri. În plus, raportul trebuie să cuprindă rezultatele evaluării riscurilor și ale testelor de anduranță și propuneri pentru îmbunătățiri tehnice pe termen scurt și pe termen lung (următorii 10 ani), inclusiv eventuale propuneri de îmbunătățire a scalabilității sistemului, a securității și a proiectării experienței utilizatorului (UX).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 58 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 10
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/06/2017
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/07/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Comisia Europeană, DG Energy, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

1 reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/05/2017