Diensten - 203754-2017

30/05/2017    S102

België-Brussel: Overzicht van de veiling van emissierechten en de koolstofmarkt

2017/S 102-203754

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Climate Action, SRD.2 — Finance
Postadres: BU-9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2542
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overzicht van de veiling van emissierechten en de koolstofmarkt.

Referentienummer: CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De contractanten moeten in het kader van 3 verschillende percelen juridische, economische, financiële alsook boekhoudkundige en auditdeskundigheid verlenen aan de Commissie voor haar activiteiten die verband houden met het verzekeren van de integriteit en betrouwbaarheid van de veiling van emissierechten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten en van de koolstofmarkt door de ontwikkeling van de relevante wetgeving, de tenuitvoerlegging ervan en het toezicht erop, de ontwikkeling van procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten en contractuele regelingen. Ze moeten bovendien het tijdige en doeltreffende beheer verzekeren van problemen, incidenten en crisissituaties.

Gelieve op te merken dat de voorafgaande informatie over deze aanbesteding is gepubliceerd in PB 2016/S 103-183492 van 31.5.2016 met als titel „Het bijstaan van de Commissie bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie („Veilingverordening”) en van het markttoezichtskader voor de EU-regeling voor de handel in emissierechten”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Juridische bijstand

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79418000 Advies inzake aanschaffingsbeleid
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79111000 Juridisch advies
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raamovereenkomst voor perceel 1 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch twee keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden). De contractant(en) van deze raamovereenkomst kan/kunnen in het kader van dit perceel 1 worden gevraagd de volgende diensten te verlenen:

1) juridische bijstand voor ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en controle van de wetgeving die van toepassing is op de primaire en secundaire emissierechtenmarkt onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten;

2) juridische bijstand voor contractbeheer;

3) juridische bijstand voor de gezamenlijke aankoop van het gemeenschappelijk veilingplatform of van de veilingmonitor;

4) juridische bijstand voor het beheer van de gezamenlijke aankoopovereenkomsten;

5) coördinatie- en overhandigingstaken.

Zie afdeling 2.3 van de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perceel 1 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch twee keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Economische en financiële marktanalyse

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66170000 Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing
66150000 Diensten in verband met het beheer van financiële markten
66152000 Toezichtdiensten kapitaalmarkt
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79311400 Economisch onderzoek
79311410 Economischeffectbeoordeling
66171000 Diensten voor financieel advies
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raamovereenkomst voor perceel 2 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch twee keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden). De contractant(en) van deze raamovereenkomst kan/kunnen in het kader van dit perceel 2 worden gevraagd de volgende diensten te verlenen:

1) economische en financiële analyse van de werking van de koolstofmarkten;

2) economisch en financieel advies voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van en het toezicht en de controle op de wetgeving die van toepassing is op de primaire en secundaire emissierechtenmarkt onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten;

3) economisch en financieel advies voor beheer van de contracten;

4) economisch en financieel advies en steun voor de aankoop van het gemeenschappelijk veilingplatform of van de veilingmonitor;

5) economisch en financieel advies voor het beheer van de gezamenlijke aankoopovereenkomsten;

6) coördinatie- en overhandigingstaken.

Zie afdeling 2.3 van de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perceel 2 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch twee keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79212000 Auditdiensten
79212100 Uitvoeren van financiële audit
79212300 Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
79212400 Uitvoeren van fraudeonderzoek
79200000 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raamovereenkomst voor perceel 3 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch twee keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden). De contractant(en) van deze raamovereenkomst kan/kunnen in het kader van dit perceel 3 worden gevraagd de volgende diensten te verlenen:

1) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits voor de tenuitvoerlegging van de Veilingverordening, met inbegrip van audit van naleving van de tenuitvoerlegging van de Veilingverordening door de veilingplatformen;

2) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van en het toezicht en de controle op de EU-wetgeving inzake financiële markten die van toepassing is op de primaire en secondaire markt in emissierechten;

3) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits voor procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten voor de benaming van het gemeenschappelijke veilingplatform en de veilingmonitor, met inbegrip van bijstand bij de bepaling van de financiële vereisten en van de kostenstructuur alsook bij de beoordeling van de financiële toestand van gegadigden of inschrijvers;

4) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits met betrekking tot de contracten met het gemeenschappelijk veilingplatform en de veilingmonitor, met inbegrip van de operationele audit van de verstrekking van de diensten in het kader van deze contracten en audit voor de bepaling van de kosten, variatie van kosten en de raming van de gerelateerde prijsherziening onder deze contracten;

5) overhandigingstaken.

Zie afdeling 2.3 van de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perceel 3 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch twee keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsdocumenten.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsdocumenten.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: de totale maximale looptijd wordt geraamd op 72 maanden, met het oog op het onderwerp van deze raamovereenkomst, met name het bieden van rechtsbijstand aan de Commissie op verschillende gebieden en in het bijzonder met betrekking tot de aankoopprocedure voor het derde gemeenschappelijke veilingplatform voor de EU-regeling voor de handel in emissierechten, die kan beginnen in 2019 om te worden voltooid in 2021.
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 103-183492
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/07/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/07/2017
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

De Beaulieulaan 5, Room E, 1160 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 2 vertegenwoordigers per inschrijver mogen de opening bijwonen (geen onkostenvergoeding). Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 dagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: clima-tenders@ec.europa.eu

Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/05/2017