Roboty budowlane - 203772-2017

30/05/2017    S102    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty izolacyjne

2017/S 102-203772

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków
31-319
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Batko
Tel.: +48 126166222
E-mail: zamowienia@zbk.krakow.pl
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zbk.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zbk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja 10 budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT).

Numer referencyjny: 35/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji 10 budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie. Ocieplenie i remont elewacji budynków wraz z robotami towarzyszącymi. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT).

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób fizycznych wykonujących roboty w zakresie ocieplenia budynków oraz roboty remontowe.

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 i 1a Ustawy

4. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:

Cz 1: 30 400 PLN,

Cz 2: 37 100 PLN,

Cz 3: 21 000 PLN,

Cz 4: 13 100 PLN,

Cz 5: 20 300 PLN,

Cz 6: 6 800 PLN,

Cz 7: 8 700 PLN,

Cz 8: 14 300 PLN,

Cz 9: 11 800 PLN,

Cz 10: 30 900 PLN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: ul. Rusznikarska 17 wg Załącznika nr 10 do SIWZ,

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: ul. Rusznikarska 17 wg Załącznika nr 10 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – minimum 70 dni, maksymalnie 112 dni od daty zawarcia umowy,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: os. Piastów 40 wg Załącznika nr 11 do SIWZ.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: os. Piastów 40 wg Załącznika nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – minimum 70 dni, maksymalnie 112 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3: Al. Pokoju 4 wg Załącznika nr 12 do SIWZ.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: Al. Pokoju 4 wg Załącznika nr 12 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – minimum 70 dni, maksymalnie 112 dni od daty zawarcia umowy,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4: ul. Heleny 2 wg Załącznika nr 13 do SIWZ,

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4: ul. Heleny 2 wg Załącznika nr 13 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – minimum 63 dni, maksymalnie 98 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5: ul. Na Kozłówce 29 wg Załącznika nr 14 do SIWZ,

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5: ul. Na Kozłówce 29 wg Załącznika nr 14 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – minimum 70 dni, maksymalnie 112 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6: os. Na Skarpie 32 wg Załącznika nr 15 do SIWZ,

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6: os. Na Skarpie 32 wg Załącznika nr 15 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – minimum 63 dni, maksymalnie 98 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7: os. Na Wzgórzach 1 wg Załącznika nr 16 do SIWZ,

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7: os. Na Wzgórzach 1 wg Załącznika nr 16 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – minimum 63 dni, maksymalnie 98 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8: ul. Wysłouchów 43 wg Załącznika nr 17 do SIWZ

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 8: ul. Wysłouchów 43 wg Załącznika nr 17 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – minimum 63 dni, maksymalnie 98 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 9: ul. Radomska 36 wg Załącznika nr 18 do SIWZ,

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 9: ul. Radomska 36 wg Załącznika nr 18 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – minimum 63 dni, maksymalnie 98 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 10: os. Jagiellońskie 1 wg Załącznika nr 19 do SIWZ,

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 10: os. Jagiellońskie 1 wg Załącznika nr 19 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – minimum 70 dni, maksymalnie 112 dni od daty zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, tj. wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót ociepleniowych metodą lekką mokrą (wraz z robotami towarzyszącymi), o wartości minimum 100 000 PLN brutto każda.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

— dla części 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 – osobą przewidzianą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w zakresie przedmiotu zamówienia),

— dla części 6 – osobą przewidzianą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone ustawą – Prawo budowlane (w zakresie przedmiotu zamówienia), oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz. 1446 z dnia 24.10.2014 r. z późn. zm.).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na podstawie Załącznika Nr 3 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na podstawie Załącznika Nr 4 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy są szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 072-136313
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2017
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wykonawcy mogą kontaktować się ( w godz. pn.-pt. 8:00 – 15:00):

— w zakresie przedmiotu zamówienia, z:

Małgorzatą Kołodziejczyk tel. 12-616-61-69

— w zakresie procedury przetargowej, z:

Barbarą Batko tel. 12-616-62-22.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć (w formie JEDZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, zgodnych z jego przedmiotem (roboty w zakresie ocieplenia i remontu elewacji budynków wraz z robotami towarzyszącymi) stanowiących nie więcej niż 30 % wartości szacunkowej niniejszego zamówienia (po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą; ceny nie mogą przekroczyć średnich cen czynników produkcji Sekocenbud na dany kwartał).

4.. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 14.7 SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 7.7 SIWZ;

6.Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

7.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówieni szczegółowe informacje pkt 8 SIWZ.

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych szczegółowe informacje pkt 7 SIWZ.

9. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10. Kosztorys ofertowy.

11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy.

12. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716).

13. Oferta musi zawierać wypełniony JEDZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2017