Suministros - 20378-2018

17/01/2018    S11    Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Medicamentos diversos

2018/S 011-020378

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto” — MVR
Número de identificación fiscal: 129010164
Dirección postal: Ul. „Pirotska” No. 171 A
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411
Código postal: 1309
País: Bulgaria
Persona de contacto: Sashka Stoyanova; Radka Savova
Correo electrónico: skstoyanova.160@mvr.bg
Teléfono: +359 296010291
Fax: +359 28688115

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-по-зоп/kaliev-iodid
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” — МВР
Número de identificación fiscal: 129010164
Dirección postal: Ул. „Никола Габровски” № 30
Localidad: София
Código NUTS: BG411
Código postal: 1172
País: Bulgaria
Persona de contacto: Сашка Стоянова; Радка Савова
Correo electrónico: skstoyanova.160@mvr.bg
Teléfono: +359 296010291
Fax: +359 28688115

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” — МВР
Número de identificación fiscal: 129010164
Dirección postal: Ул. „Никола Габровски” № 30
Localidad: София
Código postal: 1172
País: Bulgaria
Persona de contacto: Сашка Стоянова; Радка Савова
Teléfono: +359 296010291
Correo electrónico: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на препарати за йодна профилактика

II.1.2)Código CPV principal
33690000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на 3 876 000 (три милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди) броя таблетки калиев йодид – препарати за йодна профилактика на населението.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 833 333.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на доставка е Централна складова база на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, находяща се в с. Локорско, Столична община.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на 3 876 000 (три милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди) броя таблетки калиев йодид – препарати за йодна профилактика на населението.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 833 333.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 10/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не по-късно от 10 декември 2018 г. Участниците в процедурата предлагат срок за изпълнение, като същият не може да бъде по дълъг от крайния срок за изпълнение, посочен от възложителя — 10 декември 2018 г. Доставката на препаратите за йодна профилактика може да се осъществи еднократно или поетапно.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават:

Разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти, или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ), издадени по реда на ЗЛПХМ.

Съответствието на участника с посоченото изискване се удостоверява с посочване на номер и дата на издаване на разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти, или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за паралелен внос (случаите по чл. 213, ал. 1 от ЗЛПХМ), издадени по реда на ЗЛПХМ.

За удостоверяване на възможностите, посочени по-горе, се попълва част IV, раздел „А“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Документ за доказване:

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП документът, който се представя от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване в хода на процедурата на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП, е заверено копие на разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти, или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ) – издадени по реда на ЗЛПХМ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изискват.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се изискват.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015, включваща в обхвата си „Производство и/или търговия с лекарствени продукти”, или еквивалентна.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015, включваща в обхвата си „Производство и/или търговия с лекарствени продукти”, или еквивалентна.

Документ за доказване:

Копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015 на името на участника, включващ в обхвата си „Производство и/или търговия с лекарствени продукти”, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Кандидатът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на заявление за участие или оферта участникът само декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване. На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП избраният изпълнител представя документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП. Продължава в поле VI.3).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/02/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 7 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/02/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Гр. София, Никола Габровски № 30.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

На публичните заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато: са налице основанията съгласно чл. 54 от ЗОП; са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3–5 от ЗОП; са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП; са налице основанията съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРСКЛТДС; офертата/документите, представени от участника, не са на български език; участник е променил образците по процедурата; участник е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства. Участник, представил техническо предложение без конкретни характеристики и параметри на предлаганите таблетки, ще бъде отстранен; участник, предложил срок за изпълнение по-дълъг от определения от страна на възложителя; участник, който предлага поетапни доставки и не представи мрежови график с предложение за поетапни доставки, съдържащ срок на доставка/и и количество/а за всяка отделна доставка, същият ще бъде отстранен (срокът се изписва в дни, без конкретни дати и е индикативен); участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност по процедурата или е със сборни/аритметични грешки, ще бъде отстранен; участник, предложил срок на годност на таблетките по-малко от пет години, считано от датата на производство, и по-малко от четири години и пет месеца, считано от датата на доставката. Мерките за доказване на надеждност са съгласно чл. 56 от ЗОП. Провеждането на настоящата процедура, подготовката на офертите на участниците, основанията за отстраняване и др. разпоредби в тази връзка са регламентирани в ЗОП и ППЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединение възложителят поставя условията по чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. Подаването/получаването на офертите е съгласно чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП. Получаването на офертите и допълнителни документи е съгласно чл. 28, ал. 4 от ППЗОП. Договорът по настоящата обществена поръчка е под условие съгласно чл. 114 от ЗОП — при откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и е с отложено изпълнение. Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на възложителя и се удостоверява чрез изпращане на уведомително писмо от възложителя до изпълнителя за осигурено финансиране. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС и се представя в момента на сключване на договора, като същата се освобождава в срок от 30 дни след изтичане срока на договора. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение е срокът на изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни. Гаранцията се предоставя в една от формите съгласно чл. 111 от ЗОП — подробно описано в документацията. Заплащането на цената на договора ще се осъществява по един от следните начини – поетапно или еднократно. В случай че доставката на препаратите за йодна профилактика ще се осъществи поетапно, възложителят предоставя възможност за поетапно плащане на всяка доставка след надлежно оформяне на приемно-предавателните протоколи за всяка доставка. В случай че доставката на препаратите за йодна профилактика ще се осъществи еднократно, плащането ще се осъществи еднократно след надлежно оформяне на приемно-предавателния протокол за доставката. Плащането се осъществява в срок до 30 календарни дни след надлежно оформяне на приемно-предавателния протокол/и (при поетапни доставки и избор на участника за еднократно плащане до 30 календарни дни след надлежно оформяне на последния приемно-предавателен протокол и оригинална фактура.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: Бул. „Витоша” № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да бъде подадена в 10 дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/01/2018