Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 203818-2017

30/05/2017    S102

Polska-Zduńska Wola: Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

2017/S 102-203818

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Królewska 15
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL116 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Pieniążek
E-mail: sekretariat@mpwikzdw.com.pl
Tel.: +48 438233197
Faks: +48 438232406
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpwikzdw.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli.

II.1.2)Główny kod CPV
45212100 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli na podstawie posiadanej przez zamawiającego projektu budowlanego w następującym zakresie:

a. opracowanie projektów wykonawczych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej,

b. wykonanie robót budowlanych obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks,

c. wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, tj. parkingu, ogrodzenia, boksu śmietnikowego, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz nasadzeń zieleni na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu zieleni,

d. uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenie na użytkowanie obiektu,

e. rozruch technologiczny obiektu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45212212 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL116 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zduńska Wola, ul. Kobusiewicza 20/28.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli na podstawie posiadanej przez zamawiającego projektu budowlanego w następującym zakresie:

a. opracowanie projektów wykonawczych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej,

b. wykonanie robót budowlanych obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks,

c. uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenie na użytkowanie obiektu,

d. rozruch technologiczny obiektu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczno-ekonomiczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL116 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zduńska Wola, ul. Kobusiewicza 20/28.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli na podstawie posiadanej przez zamawiającego projektu budowlanego w następującym zakresie wykonania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, tj. parkingu, ogrodzenia, boksu śmietnikowego, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz nasadzeń zieleni na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu zieleni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Koordynacja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 037-067559
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, który mówi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca, jednakże analizując cenę oferty przewyższyła ona kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. I część – 25 621 458,02 PLN brutto, II część – 979 069,26 PLN brutto. Natomiast oferta z najniższą ceną wyniosła I część – 36 732 274,34 PLN brutto, II część – 1 578 113,21 PLN brutto, a Zamawiający nie był w stanie zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty ofertowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.5.2017 i w tym samym dniu przekazane drogą elektroniczną do wykonawców biorących udział w postępowaniu. Termin złożenia odwołania minął z dniem 22.5.2017.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2017