Servizi - 20384-2022

14/01/2022    S10

Polonia-Gliwice: Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo

2022/S 010-020384

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Indirizzo postale: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Città: Gliwice
Codice NUTS: PL229 Gliwicki
Codice postale: 44-102
Paese: Polonia
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.io.gliwice.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Instytut badawczy
I.5)Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnego badania klinicznego

Numero di riferimento: DO/DZ-381-1-46/21
II.1.2)Codice CPV principale
73200000 Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Pełna nazwa przedmiotu zamówienia: usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Pembrolizumab w Terapii Zaawansowanego, Progresującego Raka Kory Nadnerczy” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Pembrolizumab w Terapii Zaawansowanego, Progresującego Raka Kory Nadnerczy” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 876 500.00 PLN
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
73100000 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL229 Gliwicki
Luogo principale di esecuzione:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Pembrolizumab w Terapii Zaawansowanego, Progresującego Raka Kory Nadnerczy” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

- „Specyfikacja cenowa” - załącznik nr 2 do SWZ,

- „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 3 do SWZ,

- „Harmonogram prac” - załącznik nr 4 do SWZ,

- „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy” - załącznik nr 6 do SWZ.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 lipca 2027 r., licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:

Przedmiot zamówienia jest elementem realizacji projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach umowy o dofinansowanie badania klinicznego niekomercyjnego nr 2021/ABM/01/00024-00.

Zgodnie z zapisami §15 ust. 3 pkt 2 i 3) Rozwiązanie Umowy o dofinansowanie projektu Agencja Badań Medycznych może wstrzymać dofinansowanie lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Beneficjent nie wystąpił do Prezesa URPL z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i/lub Beneficjent nie wystąpił do komisji bioetycznej o opinię w sprawie prowadzenia badania w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (05.08.2021 r.). Termin ten upływa w dniu 04.02.2021 r.

Minimalizując ryzyko niedotrzymania warunków określonych w umowie o dofinansowanie projektu Zamawiający maksymalnie skraca termin składania ofert.

IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 221-582904
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnego badania klinicznego

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/01/2022
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Biostat Sp. z o. o.
Indirizzo postale: ul. Kowalczyka 17
Città: Rybnik
Codice NUTS: PL227 Rybnicki
Codice postale: 44-206
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 239 557.00 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 876 500.00 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

Monitoring badania

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp,:

1. „ Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza

progi unijne.

6. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki –

ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a. nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo,

b. opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

7. Więcej informacji o o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy oraz innym podmiotom zostały zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/01/2022