Usluge - 203840-2018

12/05/2018    S90

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka i održavanja crpki, ventila, slavina i metalnih kontejnera te strojeva

2018/S 090-203840

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Not specified
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje i popravak fontana

Referentni broj: 2017-2500
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50500000 Usluge popravaka i održavanja crpki, ventila, slavina i metalnih kontejnera te strojeva
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Sukladno točki 4. DON-a.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 6 426 349.40 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50500000 Usluge popravaka i održavanja crpki, ventila, slavina i metalnih kontejnera te strojeva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Sukladno točki 4. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 27. DON-a / Ponder: Točka 27. DON-a
Cijena - Ponder: Točka 27. DON-a
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 217-451495
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Održavanje i popravak fontana

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
25/04/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Bazeni–Fontane, Obrt za uslužne djelatnosti, ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Edin Kahrimanović
Nacionalni registracijski broj: 95070283178
Poštanska adresa: Stjepana Lacka 32b
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Not specified
Poštanski broj: 10040
Država: Hrvatska
E-pošta: bazeni-fontane@zg.t-com.hr
Telefon: +385 12917953
Telefaks: +385 12949206
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Vodotehnika d.d.
Nacionalni registracijski broj: 17631431320
Poštanska adresa: Koturaška cesta 49
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Not specified
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: vodotehnika@vodotehnika.hr
Telefon: +385 16165916
Telefaks: +385 16165960
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Komunalni servisi Marčec d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 82494922492
Poštanska adresa: Strlečko 2
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR041 Not specified
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: sk.marcec@gmail.com
Telefon: +385 44771426
Telefaks: +385 44771426
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Niveto d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 46572491389
Poštanska adresa: Šuškovićeva 76
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10040
Država: Hrvatska
E-pošta: niveto@niveto.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 16 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 11 617 817.12 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/05/2018