Tjenesteydelser - 203981-2019

02/05/2019    S85

Danmark-Bogense: Vedligeholdelse af arealer

2019/S 085-203981

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
Postadresse: Østergade 23
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5400
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Rasmussen
E-mail: lra@nordfynskommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nniyueasmm
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nniyueasmm
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Pleje af grønne områder mv. samt tømning af vejbrønde i Nordfyns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77314000 Vedligeholdelse af arealer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter drift og vedligehold af grønne områder samt tømning af vejbrønde i Nordfyns Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Pleje af grønne områder mv.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77311000 Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
77312000 Fjernelse af ukrudt
77313000 Vedligeholdelse af parker
77320000 Vedligeholdelse af sportsarealer
77341000 Træbeskæring
77342000 Hækkeklipning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nordfyns Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1:

- Græsklipning, forårsklargøring og gødskning på sportspladser,

- Gartnerisk pleje og vedligehold, samt klipning af beplantninger,

- Græsklipning/slåning af græsarealer i grønne områder,

- Græsslåning af oversigtsarealer, rabatter, helleanlæg, rundkørsler mv. på vejarealer,

- Vedligehold af borde og bænke,

- Renhold af belægninger,

- Tømning af affaldskurve,

- Klipning af rabatter og hegn langs veje.

Desuden kan der forekomme:

- Bestillingsopgaver og supplerende opgaver i områderne i mindre omfang.

Delaftale 2:

- Tømning af vejbrønde.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.4.2020. Kontrakten løber til og med 31.3.2023 med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

Driftsaktiviteterne skal udføres inden for tidsfristerne anført i udbudsmaterialets Særlige Betingelser, SB og SAB - delaftale 1, samt SAB - delaftale 2.

For nogle driftsaktiviteter er der begrænsning i udførelsestidspunkter. Udførselsperioder er defineret i kvalitetsbeskrivelserne for de enkelte elementer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulig forlængelse af kontraktens løbetid, jf. II.2.7).

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tømning af vejbrønde

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90642000 Tømning af nedløbsbrønde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nordfyns Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2:

- Tømning af vejbrønde.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulig forlængelse af kontraktens løbetid, jf. II.2.7).

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Jf. krav til egnethed beskrevet i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenøren er forpligtet til at overholde Ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af aftalen, jf. ”Særlige Betingelser, SB” og udbudsmaterialets arbejdsklausul.

Entreprenøren er forpligtet til at overholde Ordregivers andre klausuler i forbindelse med opfyldelse af aftalen, jf. ”Særlige Betingelser, SB”.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/06/2019
Tidspunkt: 13:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

ESPD udfyldes på iBinders portal. Hvis dette giver anledning til vanskeligheder, kontakt iBinders support på tlf. 89 88 78 30 eller support@iBinder.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/04/2019