A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 204098-2021

Submission deadline has been amended by:  259410-2021
23/04/2021    S79

Magyarország-Sopron: Vasúti személykocsik

2021/S 079-204098

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10008676208
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görög Tibor
E-mail: tgorog@gysev.hu
Telefon: +36 99577486
Fax: +36 99577108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000224952021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000224952021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új gyártású IC vasúti személykocsik beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000224952021
II.1.2)Fő CPV-kód
34622200 Vasúti személykocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új gyártású IC vasúti személykocsikból álló szerelvények és tartalékkocsik beszerzése GYSEV Zrt. részére magyarországi vasúti közlekedésre alkalmas engedélyekkel.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34622200 Vasúti személykocsik
80531200 Műszaki képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

DDP Incoterms 2020: GYSEV Zrt. 9400 Sopron, Batsányi utca 15.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új gyártású IC vasúti személykocsikból álló normál nyomtávú (1 435 mmm) szerelvények és tartalékkocsik beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal, a közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező szerződéstervezetben, valamint a műszaki leírásokban részletezettek szerint a GYSEV Zrt. részére.

A járműszerelvény részét képező kocsiknak, a tartalékkocsiknak rendelkezniük kell a 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti engedély(ek)kel a MAGYARORSZÁGi vasúti közlekedésre.

A közbeszerzés mennyisége:

8 db IC vasúti személykocsikból álló járműszerelvény.

1 járműszerelvény követelményei:

— min 36 db 1. osztályú ülőhellyel,

— min. 160 db 2. osztályú ülőhellyel,

— min. 2 db mozgássérült osztályú ülőhellyel, és legalább 1 mozgássérültek számára kialakított WC mellékhelyiséggel,

— min. 8 db kerékpár hellyel számolva,

— járműszerelvény egységenként ki kell alakítani egy szolgálati szekrényt, aminek külső befoglaló minimális méretei: 200x400x500 mm,

— járműszerelvény egységenként ki kell alakítani egy utaskiszolgáló kocsira használható tárolási, rögzítési pontot, 230V vagy egyéb melegítésre és fűtésre felhasználható gyengeáram biztosítása mellett ezen a ponton, vagy komplett büfé szakasz kerül kialakításra.

Tartalék állag a 8 járműszerelvényen felül:

— 6 db min. 80 ülőhelyes 2. osztályú kocsi

Kapcsolódó szolgáltatások:

— kísérő műszaki dokumentáció készítése,

— hatósági engedélyezés,

— üzemeltetési és karbantartási dokumentáció készítése átadása,

— beépítendő anyagok dokumentáció készítése átadása,

— alkatrészjegyzéket készítése átadása személykocsi típusonként,

— alkatrész beszállítói lista készítése átadása,

— kiképzés az Eladó telephelyén,

— szakemberképzés, műszaki segítségnyújtás, szerviz tevékenység MAGYARORSZÁGon

— üzemeltetési készlet biztosítása,

— felhasználási / szerzői vagyoni jog átengedése,

— szoftverek és hardverek biztosítása, szoftverkövetés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Külső festés (korrózióvédelem) többletjótállási ideje (min.0 - max.24 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 2. Külső festés (fényezés) többletjótállási ideje (min.0 - max.12 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 3. Vasúti kerékpár többletjótállási ideje (hónap) (min.0 - max.24 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 4. Vasúti kerékpár tengely többletjótállási ideje (min.0 - max.24 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 5. Hordrugó többletjótállási ideje (hónap) (min.0 - max.24 hónap) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 54
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Ajánlatkérő a szerződés pénzügyi fedezetének biztosítására RRF alapból támogatás iránti kérelmet nyújt be.

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1)-(2) bek. alapján az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Ajánlati biztosíték összege: 100 000 000,- HUF

A II.2.7) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés időtartamára, hatályára vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza. Az értékelési részszempontokhoz (II.2.5) pont) tartozó kiegészítő információkat a KKD rögzíti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-16. § szerint kell igazolni.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, a 4-7. §-nak megfelelően, az Ajánlatkérő által előírt módon, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó részvételre jelentkező teszi meg.

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.

A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot – elektronikus űrlapként – az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Részletes igazolás:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket – megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolására.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A Korm. rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet alkalmazására tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételen kívül az alábbi objektív alapú alkalmassági feltételt írja elő.

Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételeknek nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész a szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. §(3) és (5) bek. megfelelő alkalmazására!

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:

M.1. Ajánlattevő az adásvétel tekintetében a 307/2015. (X. 27.) Korm.r. 4. § (4) bek. alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti forgalomba hozatali járműengedéllyel/üzembehelyezési engedéllyel rendelkező IC vasúti kocsik ismertetését. A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (1) bek. szerint kell igazolni azzal, hogy a referencia minimális tartalmának tartalma 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (2) bekezdésben előírtaktól - 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésére tekintettel - eltér az alábbiak szerint.

A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:

— gyártást megrendelő (saját magának történő gyártás esetén a gyártó maga), vagy szerződő fél megnevezése,

— címe, székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),

— forgalomba hozatali járműengedély/üzembehelyezési engedély mely országba/országokba került kiadásra,

— teljesítés tárgya (IC vasúti kocsi) az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hó/nap pontossággal),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adott országra/országokra vonatkozó végleges forgalomba hozatali járműengedély egyszerű másolatát/másolatait.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítésigazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény, vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Irányadó a Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe az alkalmasság igazolása során.

Amennyiben ajánlattevő a referencia alapjául szolgáló szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a szerződés mely részeit teljesítette.

Ajánlattevő a részletes igazolások benyújtásakor köteles a forgalomba hozatali járműengedély, vagy üzembehelyezési engedély egyszerű másolatát/másolatait csatolni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági követelményeket és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónapban) szerződés és/vagy előírásszerűen teljesített, legalább 10 db „az Európai Gazdasági Térségben (EGT), vagy a Svájci Államszövetség 6 évnél nem régebben kiadott, a transzeurópai vasúthálózat valamely EGT tagállam szakaszán történő, vagy a Svájci Államszövetség területén levő közlekedést lehetővé tevő végleges (nem próba, vagy kísérleti üzemre jogosító) forgalomba hozatali járműengedéllyel/üzembehelyezési engedéllyel rendelkező, közforgalmú normál nyomtávú (1 435 mm) vasúti IC személykocsi gyártására vonatkozó, referenciával/referenciákkal.

A meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmes, meghiúsulási, kötbér a közbeszerzési dokumentumok részét képező

Szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget biztosít járműszerelvényenként ill. kocsinként a leszállítást követően.

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést követően a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által kiállított és befogadható számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő amennyiben az egyedi szerződés során a fizetéssel késedelembe esik, a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/05/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/05/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1b)–(1d) bekezdései szerint. Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő (AK) az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1) alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (KKD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A KKD az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a „Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az ajánlatot KKD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

2. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A.§(1) bek.)

3. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr.11.§ (1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem).

Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén a Kbt. 35.§(2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó. Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet a Kbt.41/A. §(5)bek-re.

5. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm.r.13. §-ban meghatározott iratokat,

— Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

— a Kbt. 65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó) és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben, vagy más módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,

— AT (valamennyi közös AT), az alk.igazolásában részt vevő szervezet (személy) képviseletében bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv. 9.§(1)bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját,

— Részletes ajánlatot tartalmazó táblázatot.

Az ajánlat részeként benyújtandó iratok teljes jegyzékét a KKD tartalmazza.

6. AK a Kbt.69.§(11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

7. A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok HUF-ra történő átszámítására AK az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza.

8. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ szerint – korlátozás nélkül – biztosítja.

9. AK alkalmazza a Kbt.81.§(5) bek-ben foglaltakat a bírálat során.

10. AK a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

11. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam 30 napot jelent.

12. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

13. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerint fogja értékelni.

Többletjótállások, mint értékelési szempontok legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb mértékét a II.2.5) Értékelési szempontok tartalmazzák. Az értékelés részletes leírás a KKD 14. pontjában található.

14. A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

15. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az ajánlattételi szakaszban 100 000 0000 HUF mértékű ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték nyújtását a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott módon teljesítheti Ajánlattevő.

Fizetési számlára történő befizetés esetén Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB Bank Nyrt. 10300002-20102362-00003285. A befizetés helye lehet bármelyik bankfiók, de internetbankon keresztül is utalható az ajánlati biztosíték. A pénzügyi intézmény befizetési, vagy utalást igazoló bizonylatát az ajánlatban szükséges csatolni. Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes feltételeit a KKD tartalmazza.

16. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, figyelemmel arra, hogy a szerződés pénzügyi fedezetének biztosítására támogatás iránti kérelmet nyújt be. A támogatás megkötésének elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre a szerződésmegkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.

17. Érvényes ISO 14001 Tanúsítvány meglétét Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, erre tekintettel a tanúsítvány meglétének igazolása a szerződéskötés feltétele. A tanúsítvány benyújtásának elmaradása az Ajánlattevő szerződéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) bek. alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köthet szerződést.

18. FAKSZ: Görög Tibor 00303; helyettes FAKSZ: Tóth Anita 00927

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/04/2021