Usługi - 204170-2017

30/05/2017    S102    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2017/S 102-204170

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
ul. Czerniakowska 16
Warszawa
00-701
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Konopko
Tel.: +48 228904392
E-mail: CZP_Warszawa@zus.pl
Faks: +48 228276993
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zus.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi sprzątania w Oddziale ZUS w Radomiu i Oddziale ZUS w Siedlcach.

Numer referencyjny: 550000/271/2/2017-CZP
II.1.2)Główny kod CPV
90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania w Oddziale ZUS w Radomiu i Oddziale ZUS w Siedlcach, w podziale na 2 części:

Część nr 1 – usługi sprzątania obiektów i przylegającego terenu w Oddziale ZUS w Radomiu,

Część nr 2 – usługi sprzątania obiektów i przylegającego terenu w Oddziale ZUS w Siedlcach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi sprzątania obiektów i przylegającego terenu w Oddziale ZUS w Radomiu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90919200
90610000
90620000
90630000
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Radom, Grójec, Kozienice, Szydłowiec, Zwoleń, Przysucha, Lipsko, Pionki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania obiektów i przylegającego terenu w Oddziale ZUS w Radomiu:

1. Oddział ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Radom,

2. Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10, Grójec,

3. Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43, Kozienice,

4. Inspektorat ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 6, Szydłowiec,

5. Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20, Zwoleń,

6. Biuro Terenowe ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30, Przysucha,

7. Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10, Lipsko,

8. Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9, Pionki.

Przewidywana łączna powierzchnia sprzątania:

— powierzchnia wewnętrzna (obiektów): 14 987,24 m²

— powierzchnia zewnętrzna (terenu): 11 736,62 m².

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi sprzątania obiektów i przylegającego terenu w Oddziale ZUS w Siedlcach

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90919200
90911300
90610000
90620000
90630000
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedlce, Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Sokołów Podlaski, Węgrów, Łosice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania obiektów i przylegającego terenu w Oddziale ZUS w Siedlcach:

1. Oddział ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, Siedlce,

2. Inspektorat ZUS w Garwolinie, ul. Kościuszki 38A, Garwolin,

3. Inspektorat ZUS w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 84, Mińsk Mazowiecki,

4. Inspektorat ZUS w Sokołowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 2, Sokołów Podlaski,

5. Biuro Terenowe ZUS w Węgrowie, ul. Wieniawskiego 15, Węgrów,

6. Biuro Terenowe ZUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 2, Łosice.

Przewidywana łączna powierzchnia sprzątania:

— powierzchnia wewnętrzna (obiektów): 10 854,39 m²

— powierzchnia zewnętrzna (terenu): 4 414,00 m².

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje w sposób należyty:

Część nr 1:

— minimum 2 usługi, świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, a każda z nich polegała na sprzątaniu obiektów biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 13 000,00 m²,

oraz

— minimum 2 usługi, świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, a każda z nich polegała na sprzątaniu powierzchni zewnętrznej (terenu) nie mniejszej niż 10 000,00 m²;

Część nr 2:

— minimum 2 usługi, świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, a każda z nich polegała na sprzątaniu obiektów biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 9 000,00 m²,

— minimum 2 usługi, świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, a każda z nich polegała na sprzątaniu powierzchni zewnętrznej (terenu) nie mniejszej niż 3 000,00 m².

Uwaga:

— Jako obiekt biurowy Zamawiający uzna budynek użyteczności publicznej, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.), posiadający pomieszczenia z przeznaczeniem na biura.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

wykaz usług – wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonanie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 041-074838
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2017
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

III Oddział w Warszawie

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Centrum Zamówień Publicznych pok. 109.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunku udziału w postępowaniu (określone w sekcji III niniejszego ogłoszenia) oraz nie podlegają wykluczeniu.

2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, których dotyczą przesłanki opisane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

2.2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

3.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia.

3.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. Rozporządzenia.

3.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – zgodnie z § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia.

3.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia.

3.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (...)– zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.

3.7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...)”–zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia.

3.8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. Rozporządzenia.

3.9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

— Część nr 1 – 42 000 PLN,

— Część nr 2 – 32 000 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2017