Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 204481-2022

15/04/2022    S75

Nederland-Veendam: Boekhoudkundige en auditdiensten

2022/S 075-204481

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 055-143016)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: Postbus
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl/Onderwerpen
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pekela
Postadres: Postbus 20.000 9665 ZM Oude Pekela
Plaats: Oude Pekela
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9665 JD
Land: Nederland
Contactpersoon: Gemeente Pekela
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pekela.nl/Onderwerpen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - Accountantsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Door middel van een Europees openbare aanbesteding willen de gemeenten Pekela en Veendam een partner contracteren die in staat is om accountantsdiensten te leveren conform de gestelde eisen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 055-143016

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2022-04-25

Te lezen:

26-04-2022 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2022-04-25

Te lezen:

26-04-2022 12:15

VII.2)Overige nadere inlichtingen: