Roba - 204524-2020

04/05/2020    S86

Hrvatska-Zagreb: Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

2020/S 086-204524

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 064-152563)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.pmf.unizg.hr/
Adresa profila kupca: http://www.pmf.unizg.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme - komplet 5, ponovljeni otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, Grupa 2, 3, 4, 5, 9, 12 i 20

Referentni broj: 011V-PMF/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 5.

Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi samo za grupe predmeta nabave kako slijedi:

Grupa 2. Izolacijski transformator

Grupa 3. Preklopnik

Grupa 4. Pretpojačalo

Grupa 5. Diferencijalno pojačalo

Grupa 9. Optička sonda s visokim naponom

Grupa 12. Fazno osjetljivi detektori (4 komada)

Grupa 20. Sigurnosno neprekidno napajanje za mjerni sustav

Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu grupu, više grupa predmeta nabave ili za sve grupe predmeta nabave. Za svaku grupu predmeta nabave podnosi se zasebna ponuda sukladno točki 6.1. Dokumentacije o nabavi. Naručitelj ne ograničava broj grupa za koje se može odabrati isti ponuditelj.

Za svaku grupu predmeta nabave Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu u svojstvu Ponuditelja ili člana Zajednice ponuditelja.

Svi uvjeti propisani Dokumentacijom o nabavi, prijedlogom ugovora o nabavi koji čini njen Prilog I. i ostalim pripadajućim prilozima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/04/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 064-152563

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 05/05/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 12/05/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 05/05/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 12/05/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: