Supplies - 20459-2018

17/01/2018    S11

България-Враца: Електрическа енергия

2018/S 011-020459

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Враца
Национален регистрационен номер: 000193115
Пощенски адрес: ул. „Стефанаки Савов“
Град: Враца
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Ваня Могиланска, гл. експерт „Обществени поръчки“
Електронна поща: vmogilanska@vratza.bg
Телефон: +359 876964376
Факс: +359 92623061
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.vratza.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=638
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител — координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране... Продължава в т. II.1.4) „Кратко описание“.

Референтен номер: 000193115
II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Продължение от точка II.1.1) „Наименование“ ...на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Враца и на второстепенните разпоредители“.

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия. Закон за енергетиката ЗЕ/17.7.2013 г. и решение на ДКЕВР от 28.6.2013 г. за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на възложителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 326 705.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Гр. Враца.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия. Закон за Енергетиката ЗЕ/17.07.2013 г. и решение на ДКЕВР от 28.6.2013 г. за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 180-368978
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-312
Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител — координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране...

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 113570147
Пощенски адрес: пл. Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@cez-trade.bg
Телефон: +359 28959146
Факс: +359 29549382
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 326 705.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 326 705.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Община Враца
Пощенски адрес: ул. „Стефанаки Савов“ № 6
Град: Враца
Пощенски код: 3000
Държава: България
Електронна поща: hrrangelova@b-trust.org
Телефон: +359 876964376
Факс: +359 92623061
Интернет адрес: http://www.vratza.bg/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/01/2018