Tjänster - 204593-2019

02/05/2019    S85    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Angered: Armerade eller förstärkta dörrar

2019/S 085-204593

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 123
Ort: Angered
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 424 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Anders Ekberg
E-post: upphandling@kretsloppochvatten.goteborg.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvftzltxi&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvftzltxi&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Säkerhetsdörrar

Referensnummer: 19/9
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44421500 Armerade eller förstärkta dörrar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop för byte av dörr-och portparti. Antal dörr- och portpartier på årsbasis beräknas till cirka 20 enkla och 10 dubbla, Uppskattningen av volymen är ungefärlig och lämnas utan ansvarsförbindelse från köparen. Entreprenaderna omfattar även oftas byte/reparation av metallparti runt dörr - portparti.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421131 Montering av dörrar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Nuts-kod: SE2 SÖDRA SVERIGE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Inom Kretslopp och vattens verksamhetsområde.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop för byte av dörr-och portparti. Antal dörr- och portpartier på årsbasis beräknas till cirka 20 enkla och 10 dubbla, Uppskattningen av volymen är ungefärlig och lämnas utan ansvarsförbindelse från köparen. Entreprenaderna omfattar även oftas byte/reparation av metallparti runt dörr - portparti.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/06/2019
Slut: 31/07/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

6 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska visa sin tekniska förmåga och sitt yrkeskunnande genom att lämna referenser.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
Förteckning över och kortfattad beskrivning av reglerna och kriterierna:

Anbudsgivaren ska visa sin tekniska förmåga och sitt yrkeskunnande genom att lämna referenser.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:

Vid avrop med en kontraktssumma större än en (1) Mkr kronor ska entreprenören ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21 -23.

III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/06/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/04/2019