Servicii - 204753-2019

03/05/2019    S86

Belgia-Bruxelles: EPALE (Platformă electronică pentru educația adulților în Europa): Servicii centrale de asistență

2019/S 086-204753

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
Adresă: Avenue du Bourget 1
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
Adresa profilului cumpărătorului: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4700
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4700
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

EPALE (Platformă electronică pentru educația adulților în Europa): Servicii centrale de asistență

Număr de referinţă: EACEA/2019/01
II.1.2)Cod CPV principal
80400000 Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ - FA01 - JA10 - QA11 - QA12 - QA04
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Agenția dorește să încheie un contract de servicii pentru preluarea și implementarea serviciului central de asistență ("CSS") al unei platforme electronice multilingve privind învățarea adulților în Europa (EPALE). CSS va fi, de asemenea, responsabil pentru activitățile de consolidare a comunității, asigurându-se că EPALE este bine cunoscut grupurilor țintă și că utilizatorii sunt implicați în activitățile platformei EPALE. Aceasta implică activități de promovare, animație și conținut, utilizarea mijloacelor sociale, organizarea de conferințe și evenimente și sprijinirea, instruirea și coordonarea unei rețele de servicii naționale de asistență.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 9 210 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80420000 Servicii de e-învăţare (e-learning)
32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe
72400000 Servicii de internet
72500000 Servicii informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 210 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 51
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

programul Erasmus+

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/06/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 8 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/06/2019
Ora locală: 14:30
Locul:

EACEA, Room J-59 00/A077 (16p), Ground Floor, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: CG.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/04/2019