Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 204773-2019

03/05/2019    S86    Европейска комисия - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Итaлия-Испра: Главен сертифициращ орган на ЕС, включително орган за регистрация и орган за разрешения за съвместните интелигентни транспортни системи

2019/S 086-204773

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 078-184655)

Правно основание:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.E — Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 — Cyber and Digital Citizens' Security
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Главен сертифициращ орган на ЕС, включително орган за регистрация и орган за разрешения за съвместните интелигентни транспортни системи

Референтен номер: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Основен CPV код
48000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Комисията е предвидила няколко важни действия, които да позволят разгръщането на C-ITS услуги в Европа до 2019 г., в своята C-ITS стратегия (СОМ (2016) 766). Едно от ключовите действия в стратегията е създаването и изпълнението на EU C-ITS система за управление на удостоверителните данни за сигурност (EU CCMS) за удостоверяване и интегритет на всички C-ITS съобщения в Съюза. Освен това, Комисията обяви изпълнението на „пилотни общи за целия ЕС инфраструктури и процеси за киберсигурност, необходими за сигурна и доверена комуникация“ в стратегията за мобилност на бъдещето (COM(2018) 283). Правната сигурност на EU CCMS ще бъде осигурена чрез делегиран регламент относно C-ITS, който ще бъде издаден през 2019 г. по силата на Директива 2010/40/ЕС относно интелигентните транспортни системи. С настоящата поръчка избраният изпълнител трябва от името на Европейската комисия да създаде и управлява напълно главен сертифициращ орган, орган за регистрация и орган за разрешения на равнището на ЕС за C-ITS, като изпълнява сертификата на EU CCMS и документите за политика за сигурност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/04/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 078-184655

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 06/06/2019
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 04/07/2019
Местно време: 11:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 07/06/2019
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 04/07/2019
Местно време: 15:00
VII.2)Друга допълнителна информация: