S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 204822-2021

26/04/2021    S80

Belgicko-Bruxelles: Zmluva o poskytovaní služieb na vykonávanie spoločnej práce v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií na podporu pokračovania spolupráce EÚ v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií

2021/S 080-204822

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 019-043162)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu – HaDEA, Unit A.2.1
Poštová adresa: COV2, 02/183
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE Belgique / België
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
E-mail: hadea-hp-tender@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://hadea.ec.europa.eu/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zmluva o poskytovaní služieb na vykonávanie spoločnej práce v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií na podporu pokračovania spolupráce EÚ v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií

Referenčné číslo: CHAFEA/LUX/2020/OP/0013
II.1.2)Hlavný kód CPV
73110000 Výskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je riešiť metodické otázky s cieľom posilniť spoločnú prácu v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment – HTA) na podporu spolupráce EÚ v tejto oblasti. Očakáva sa, že služba pokryje:

1) napredovanie vo vývoji metodiky v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorá sa má uplatňovať pri vykonávaní spoločnej práce [t. j. spoločné klinické hodnotenia (Joint Clinical Assessments – JCA) a spoločné vedecké konzultácie (Joint Scientific Consultations – JSC)]. (1). Spoločná práca v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií vrátane:

a) 8 spoločných vedeckých konzultácií v súvislosti s liekmi alebo najmenej 6 spoločných vedeckých konzultácií;

b) 2 spoločných klinických hodnotení v súvislosti s liekmi a 4 spoločných klinických hodnotení/kolaboratívnych hodnotení (collaborative assessments – CA) v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami, aspoň 1 spoločného klinického hodnotenia v súvislosti s liekmi a 2 spoločných klinických hodnotení//kolaboratívnych hodnotení v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/04/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 019-043162

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: I.1)
Miesto, kde má byť text upravený: Názov a adresy
Namiesto:

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, CHAFEA.B.01

LU000 LUXEMBURSKO (LU)

Luxembourg, DRB A3/042

L-2920

chafea-hp-tender@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/chafea/

má byť:

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu – HaDEA, Unit A.2.1

BE000 BELGICKO (BE)

Bruxelles, COV2, 02/183

1210

hadea-hp-tender@ec.europa.eu

https://hadea.ec.europa.eu/

Číslo oddielu: II.2.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Miesto vykonania
Namiesto:

DRB A3/042, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURSKO

má byť:

COV2, 02/183, 1210 Bruxelles, BELGICKO

Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:

12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURSKO

má byť:

Place Charles Rogier 16, 1210 Brussels, BELGICKO

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Od 1. apríla 2021 bola Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/173 z 12. februára 2021 zrušená. Všetky práva a povinnosti prevzala novovytvorená Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (nový verejný obstarávateľ).