Roba - 204961-2016

Prikaži smanjeni prikaz

16/06/2016    S115

Hrvatska-Zagreb: Cjepiva

2016/S 115-204961

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora

Ova obavijest uključuje: Direktivu 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj/ naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nacionalni registracijski broj: 75297532041
Poštanska adresa: Rockefellerova 7
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za epidemiologiju
Na pažnju (osoba za kontakt): Vesna Višekruna Vučina, dr. med.

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+015-0012963

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
1.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja/ naručitelja
Javni naručitelj/naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja/naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Nabava cjepiva protiv difterije, tetanusa, pertusisa (nestanično, komponentno), heptitisa B, poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tipa B (konjugirano), adsorbirano, nabava za djecu stariju od 24 mjeseca zа 2016. godinu.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Centralno skladište za pohranu i distribuciju cjepiva.

NUTS kod HR011 Grad Zagreb

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava cjepiva protiv difterije, tetnusa, pertusisa (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNK), poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tipa B (konjugirano), adsorbirano, nabava za djecu stariju od 24 mjeseca za 2016. godinu.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33651600 Cjepiva

II.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 3 012 664,20 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 5

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
Pregovarački bez prethodne objave
Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave u SLEU u skladu s Direktivom 2004/18/EZ
Nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda, ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom: otvorenom postupku
Ugovor (radovi, roba, usluge) može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt iz sljedećih razloga: tehnički
Hrvatski zavod za javno zdravstvo zaprimio je očitovanje Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode kojim je potvrđeno da je cjepivo Infanrix Hexa jedino cjepivo odobreno za stavljanje u promet u RH koje se može primjenjivati i kod djece starije od 24 mjeseca odnosno u djece do 36 mjeseci života, te da je za navedeno cjepivo GSK jedini odobreni proizvođač i nositelj odobrenja.
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj / naručitelj
EVV 6/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 1
V.1)Datum sklapanja ugovora :
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda:1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: GlaxoSmithKline d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 10352516987
Poštanska adresa: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: goran.g.bencina@gsk.com
Telefon: +385 16051908

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 874 828,48 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 3 012 664,20 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
10.6.2016