Werken - 205341-2020

Submission deadline has been amended by:  330849-2020
04/05/2020    S86

Duitsland-Frankfurt Main: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 086-205341

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: Reuschling, Markus
E-mail: markus.reuschling@deutschebahn.com
Telefoon: +49 6926543380
Fax: +49 6926543457
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=%252fxrjUSJbuP8%253d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Civil Works für TK-Anlagen

Referentienummer: 20FEI44121
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Leistungsinhalt der Rahmenverträge sind Bauleistungen (Civil Works) zur Realisierung (Errichtung und Anpassung) von Anlagen der GSM-R Infrastruktur und von anderen TK-Anlagen, z. B.:

– Bau von Anlagen des GSM-R Mobilfunknetzes (Standorte von GSM-R Basisstationen),

– Bau von Anlagen für das ART-Festnetz (ortsfeste GSM-R-Fernsprechgeräte, GeFo),

– Bau von Übertragungswegen und von Anlagen des Übertragungsnetzes,

– Anbindung vorhandener GSM-R – und sonstiger TK-Infrastruktur-Standorte der DB Netz AG an die (regionalen und überregionalen) Übertragungswege der DB Netz AG,

– Bau von Tk Deltainfrastruktur z. B. für dBOS (digitaler BOS) Tunnel, ETCS, ESTW.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 7
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Region Mitte

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE7 HESSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leistungsinhalt der Rahmenverträge sind Bauleistungen (Civil Works) zur Realisierung (Errichtung und Anpassung) von Anlagen der GSM-R Infrastruktur und von anderen TK-Anlagen, z. B.:

– Bau von Anlagen des GSM-R Mobilfunknetzes (Standorte von GSM-R Basisstationen),

– Bau von Anlagen für das ART-Festnetz (ortsfeste GSM-R-Fernsprechgeräte, GeFo),

– Bau von Übertragungswegen und von Anlagen des Übertragungsnetzes,

– Anbindung vorhandener GSM-R – und sonstiger TK-Infrastruktur-Standorte der DB Netz AG an die (regionalen und überregionalen) Übertragungswege der DB Netz AG,

– Bau von Tk Deltainfrastruktur z. B. für dBOS (digitaler BOS) Tunnel, ETCS, ESTW.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Region Nord

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE9 NIEDERSACHSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leistungsinhalt der Rahmenverträge sind Bauleistungen (Civil Works) zur Realisierung (Errichtung und Anpassung) von Anlagen der GSM-R Infrastruktur und von anderen TK-Anlagen, z. B.:

– Bau von Anlagen des GSM-R Mobilfunknetzes (Standorte von GSM-R Basisstationen),

– Bau von Anlagen für das ART-Festnetz (ortsfeste GSM-R-Fernsprechgeräte, GeFo),

– Bau von Übertragungswegen und von Anlagen des Übertragungsnetzes,

– Anbindung vorhandener GSM-R – und sonstiger TK-Infrastruktur-Standorte der DB Netz AG an die (regionalen und überregionalen) Übertragungswege der DB Netz AG,

– Bau von Tk Deltainfrastruktur z. B. für dBOS (digitaler BOS) Tunnel, ETCS, ESTW.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Region Ost

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE4 BRANDENBURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leistungsinhalt der Rahmenverträge sind Bauleistungen (Civil Works) zur Realisierung (Errichtung und Anpassung) von Anlagen der GSM-R Infrastruktur und von anderen TK-Anlagen, z. B.:

– Bau von Anlagen des GSM-R Mobilfunknetzes (Standorte von GSM-R Basisstationen),

– Bau von Anlagen für das ART-Festnetz (ortsfeste GSM-R-Fernsprechgeräte, GeFo),

– Bau von Übertragungswegen und von Anlagen des Übertragungsnetzes,

– Anbindung vorhandener GSM-R – und sonstiger TK-Infrastruktur-Standorte der DB Netz AG an die (regionalen und überregionalen) Übertragungswege der DB Netz AG,

– Bau von Tk Deltainfrastruktur z. B. für dBOS (digitaler BOS) Tunnel, ETCS, ESTW.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Region Süd

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE2 BAYERN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leistungsinhalt der Rahmenverträge sind Bauleistungen (Civil Works) zur Realisierung (Errichtung und Anpassung) von Anlagen der GSM-R Infrastruktur und von anderen TK-Anlagen, z. B.:

– Bau von Anlagen des GSM-R Mobilfunknetzes (Standorte von GSM-R Basisstationen),

– Bau von Anlagen für das ART-Festnetz (ortsfeste GSM-R-Fernsprechgeräte, GeFo),

– Bau von Übertragungswegen und von Anlagen des Übertragungsnetzes,

– Anbindung vorhandener GSM-R – und sonstiger TK-Infrastruktur-Standorte der DB Netz AG an die (regionalen und überregionalen) Übertragungswege der DB Netz AG,

– Bau von Tk Deltainfrastruktur z. B. für dBOS (digitaler BOS) Tunnel, ETCS, ESTW.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Region Südost

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED SACHSEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leistungsinhalt der Rahmenverträge sind Bauleistungen (Civil Works) zur Realisierung (Errichtung und Anpassung) von Anlagen der GSM-R Infrastruktur und von anderen TK-Anlagen, z. B.:

– Bau von Anlagen des GSM-R Mobilfunknetzes (Standorte von GSM-R Basisstationen),

– Bau von Anlagen für das ART-Festnetz (ortsfeste GSM-R-Fernsprechgeräte, GeFo),

– Bau von Übertragungswegen und von Anlagen des Übertragungsnetzes,

– Anbindung vorhandener GSM-R – und sonstiger TK-Infrastruktur-Standorte der DB Netz AG an die (regionalen und überregionalen) Übertragungswege der DB Netz AG,

– Bau von Tk Deltainfrastruktur z. B. für dBOS (digitaler BOS) Tunnel, ETCS, ESTW.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Region Südwest

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leistungsinhalt der Rahmenverträge sind Bauleistungen (Civil Works) zur Realisierung (Errichtung und Anpassung) von Anlagen der GSM-R Infrastruktur und von anderen TK-Anlagen, z. B.:

– Bau von Anlagen des GSM-R Mobilfunknetzes (Standorte von GSM-R Basisstationen),

– Bau von Anlagen für das ART-Festnetz (ortsfeste GSM-R-Fernsprechgeräte, GeFo),

– Bau von Übertragungswegen und von Anlagen des Übertragungsnetzes,

– Anbindung vorhandener GSM-R – und sonstiger TK-Infrastruktur-Standorte der DB Netz AG an die (regionalen und überregionalen) Übertragungswege der DB Netz AG,

– Bau von Tk Deltainfrastruktur z. B. für dBOS (digitaler BOS) Tunnel, ETCS, ESTW.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Region West

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leistungsinhalt der Rahmenverträge sind Bauleistungen (Civil Works) zur Realisierung (Errichtung und Anpassung) von Anlagen der GSM-R Infrastruktur und von anderen TK-Anlagen, z. B.:

– Bau von Anlagen des GSM-R Mobilfunknetzes (Standorte von GSM-R Basisstationen),

– Bau von Anlagen für das ART-Festnetz (ortsfeste GSM-R-Fernsprechgeräte, GeFo),

– Bau von Übertragungswegen und von Anlagen des Übertragungsnetzes,

– Anbindung vorhandener GSM-R – und sonstiger TK-Infrastruktur-Standorte der DB Netz AG an die (regionalen und überregionalen) Übertragungswege der DB Netz AG,

– Bau von Tk Deltainfrastruktur z. B. für dBOS (digitaler BOS) Tunnel, ETCS, ESTW.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Der Nachweis über die im folgenden aufgeführten Eignungsanforderungen wird durch das Vorhandensein einer Präqualifikation bei der Deutschen Bahn AG, den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) / PQ-VOB oder vorläufig mit einer Eigenerklärung über die Erfüllung der Eignungsanforderungen erbracht. Im letzten Fall sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Nachweise zu den einzelnen Anforderungen innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist ein Nachweis über das Vorhandensein einer PQ-VOB innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen.

— Erklärung über seine Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft. Bieter ohne Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben eine entsprechende Erklärung über die Mitgliedschaft bei dem für sie zuständigen Versicherungsträger abzugeben.

— Erklärung über die Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder Wohnsitzes.

Es ist zu beachten, dass nach III.1.4) zwingend eine Präqualifikation der Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann, falls dies dort ausdrücklich erwähnt ist. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

– Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen,

– Erklärung, dass der Bewerber/Bieter nicht durch die Deutsche Bahn AG wegen Verfehlungen gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen worden ist,

– Erklärung über Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit als Bieter in Frage stellt (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB),

– Erklärung zur Kartellrechtlichen Compliance- und Korruptionsprävention,

– Erklärung, dass bei der Ausführung eines früheren Auftrags bei der Deutsche Bahn AG oder einem mit ihr gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen keine wesentliche Anforderung erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat,

– Erklärung über mögliche Eintragungen im Gewerbezentralregister,

– Erklärung, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem Vergabeverfahren der Deutsche Bahn AG oder eines mit ihr gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmens:

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzulässiger Weise zu beeinflussen,

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder

c) irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen konnte bzw. dies versucht hat.

Erklärung, dass der Bewerber/Bieter den DB-Verhaltenskodex für Geschäftspartner (http://www.deutschebahn.com/file/ 2920500/data/geschaeftspartner.pdf) oder die BME-Verhaltensrichtlinie (http://www.bme.de/fileadmin/pdf/ Pressemeldungen/ 2008_11_10_BME_VerhaltensrichtlinieCoC.pdf) oder einen eigenen Verhaltenskodex, der im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich für ihn festlegt, einhalten wird.

Der Nachweis über die im folgenden aufgeführten Eignungsanforderungen wird durch das Vorhandensein einer Präqualifikation bei der Deutschen Bahn AG, den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) / PQ-VOB oder vorläufig mit einer Eigenerklärung über die Erfüllung der Eignungsanforderungen erbracht. Im letzten Fall sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Nachweise zu den einzelnen Anforderungen innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist ein Nachweis über das Vorhandensein einer PQ-VOB innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen.

– Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung), sowie Verpflichtungen z. B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG), § 98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz oder § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Vorschriften,

– Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist,

– Erklärung über den jährlichen Gesamtumsatz der letzten 3 Jahre.

Es ist zu beachten, dass nach III.1.4) zwingend eine Präqualifikation der Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann, falls dies dort ausdrücklich erwähnt ist. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

– Erklärung über das von ihm für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal mit Angabe ihrer beruflichen Qualifikation und Sprachkenntnisse,

– Erklärung, dass das von ihm für die Leitung und Aufsicht (Projekt- und Bauleitung) vorgesehene technische Personal nachweisbar über einschlägige Erfahrung bei Arbeiten im Gleisbereich, Arbeiten auf Bahngelände und an in Betrieb befindlichen Bahnstrecken sowie hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, die eine problemlose Kommunikation mit Vertretern des AG ermöglicht,

– Erklärung, wie viel eigenes, für die Ausführung der zu vergebenden Leistungen ausreichend qualifiziertes Personal dem AN zur Verfügung steht. Für die Vergabe kommen nur solche Auftragnehmer in Betracht, die für die zu vergebenden Leistungen mindestens 15 eigene, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter mit Erfahrung bei Arbeiten im Gleisbereich und an in Betrieb befindlichen Bahnstrecken zur Verfügung haben,

– Nachweis über das Vorhandensein eines Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2000 oder vergleichbar.

Erklärung über die ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistungen zur Verfügung stehende technische Ausrüstung

Der Nachweis über die im folgenden aufgeführten Eignungsanforderungen wird durch das Vorhandensein einer Präqualifikation bei der Deutschen Bahn AG, den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) / PQ-VOB oder vorläufig mit einer Eigenerklärung über die Erfüllung der Eignungsanforderungen erbracht. Im letzten Fall sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Nachweise zu den einzelnen Anforderungen innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist ein Nachweis über das Vorhandensein einer PQ-VOB innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen.

Erklärung über die Zahl der bei ihm in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegebenenfalls gegliedert nach Berufsgruppen

Es ist zu beachten, dass nach III.1.4) zwingend eine Präqualifikation der Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann, falls dies dort ausdrücklich erwähnt ist. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zahlungsbedingungen gemäß Vergabeunterlagen

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Gesamtschuldnerische Haftung aller Gemeinschaftsmitglieder

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.

Hinweise des Auftraggebers zu Corona:

1. Die mit Erlass des BMI vom 23.03.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.

2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.

Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.

Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter III.1.1 bis III.1.3 genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich

Erklärung, ob und in wieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.

Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s):

DB Kommunikationstechnik GmbH

DB Bahnbau Gruppe GmbH

Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.

Form der geforderten Erklärungen/Nachweise

Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.

Nur die unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.

Alle unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.

Erklärung/Nachweis über die von ihm ausgeführten Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung (Erfahrungen im Aufbau von Basisstationen im Mobilfunk, vorzugsweise Errichtung von GSM Basisstationen, Arbeiten im Gleisbereich und an in Betrieb befindlichen Bahnstrecken) vergleichbar sind. Für die Vergabe kommen nur solche Auftragnehmer in Betracht, die in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren mindestens 10 Stück GSM Maststandorte oder 10 Stück Maststandorte für Mobilfunk im Gleisbereich realisiert haben und mit Arbeiten im Gleisbereich und an in Betrieb befindlichen Bahnstrecken vertraut sind.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2020