Lieferungen - 205408-2021

26/04/2021    S80

Rumänien-Iași: Computerzubehör

2021/S 080-205408

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Nationale Identifikationsnummer: 4701126
Postanschrift: Bulevardul Carol I nr. 11
Ort: Iași
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700506
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cosmin Ungureanu
E-Mail: serviciulachizitii@uaic.ro
Telefon: +40 232201039
Fax: +40 232201148
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uaic.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118458
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare accesorii PC

Referenznummer der Bekanntmachung: 2129/AP/12.04.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30237200 Computerzubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract de furnizare accesorii PC.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este: pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 20-a zi si respectiv, a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Daca aceste termene vor fi zile nelucratoare, autoritatea va raspunde in ultima zi lucratoare inainte de termenul respectiv.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 672.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Operatorii economici pot depune oferte fie pentru un lot, fie pentru mai multe loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Accesorii PC 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237200 Computerzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, camin C5, Str. T. Maiorescu nr. 7-9, Iasi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare accesorii PC conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 059.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 50
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect POC, Actiunea 1.2.3., acronim PRIVATESKY, ID: P_40_371, cod SMIS 106611, contract 13/1.9.2016, avand titlul „Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Accesorii PC 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237200 Computerzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, camin C5, Str. T. Maiorescu nr. 7-9, Iasi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare accesorii PC conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 613.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 50
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect POC, Actiunea 1.2.3., acronim PRIVATESKY, ID: P_40_371, cod SMIS 106611, contract 13/1.9.2016, avand titlul „Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanţii, terţii susţinatori şi subcontractanţii nu trebuie să se regasească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167, 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă:

— rector, prof. univ. dr. Tudorel Toader;

— prorector, prof. univ. dr. Mihaela Onofrei;

— prorector, prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu;

— prorector, prof. univ. dr. Corneliu Iaţu;

— prorector, conf. univ. dr. Florin Brînză;

— prorector, prof. univ. dr. Daniela Cojocaru;

— prorector, conf. univ. dr. Constantin-Iulian Damian;

— director general administrativ Costel Palade;

— director economic si resurse umane Liliana Iftimia;

— șef Serviciul achiziţii publice Gabriela Alexoaei;

— șef Birou achiziții, ec. Cosmin Ilie Ungureanu;

— administrator financiar Marius Jechel;

— director de proiect Lenuța Alboaie;

— responsabil tehnic Sînică Alboaie;

— membru echipa implementare Andrei Panu;

— responsabil financiar proiect Paul Lucian Gâdioi;

— membru echipa Nicu-Cosmin Ursache.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informaţiile aferente situaţiei lor;

2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor;

3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor;

4. Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE si depune declaratia conform modelului anexat. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local – inclusiv pentru punctele de lucru, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic si a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici (ofertanţi/ asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) au obligativitatea depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

Nota: se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Informaţii pentru persoanele juridice străine: se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce caracterizează situaţia lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificator din acest punct de vedere în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţile competente din ţara respectivă.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) art. 168 din Legea 98/2016 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere dintre cele descrise mai sus.

Autoritatea contractantă va completa formularul de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică care va sesiza eventualele conflicte de interese, urmand ca AC sa ia masurile care se impun.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).

Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informațiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor la partea IV: „Criteriile de selectie”, sectiunea A („Capacitatea de a corespunde cerintelor”).

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

1. persoanele juridice romane: certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

(b) starea ofertantului;

(c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa;

2. persoanele juridice straine: ofertantul va prezenta documente care sa cuprinda informatii edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, informatii reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau documente echivalente emise in tara de rezidenta si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului. Ofertantul va prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si dupa caz de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

Nota: in cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/05/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/09/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/05/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Instructiuni privind completarea DUAE se regasesc accesand notificarea ANAP disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

Solicitarile de clarificari si ofertele se transmit doar in SEAP.

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (http://www.e-licitatie.ro) ca operatori economici conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP si/sau prin intermediul e-mail-ului pe adresa de e-mail indicata in DUAE. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibila pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică). Dimensiunea maximă permisă a fișierelor încărcate SEAP este de max. 40Mb, numărul acestora fiind nelimitat.

Durata contractului este de 50 de zile (20 de zile pentru livrare + 30 de zile de la recepție pentru termenul de plată).

Achizitia este finantata din proiect POC, Actiunea 1.2.3., acronim PRIVATESKY, ID: P_40_371, cod SMIS 106611, contract 13/1.9.2016, avand titlul „Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101 / 2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul juridic al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Postanschrift: Bulevardul Carol I nr. 11
Ort: Iași (Iași)
Postleitzahl: 700506
Land: Rumänien
Telefon: +40 232201131
Internet-Adresse: www.uaic.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/04/2021