Dostawy - 205501-2017

31/05/2017    S103    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Kamizelki kuloodporne

2017/S 103-205501

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 092-181440)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 36/38
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
E-mail: urszula.koch@policja.gov.pl
Tel.: +48 226011764
Faks: +48 226011857

Adresy internetowe:

Główny adres: www.policja.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup kamizelek kuloodpornych.

Numer referencyjny: 23/Cut/17/UM/PMP
II.1.2)Główny kod CPV
35815100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ilości 4000 kpl. na zakup podstawowy (gwarantowany) w poszczególnych rozmiarach:

M – 500 kpl.

L – 1250 kpl.

XL – 1250 kpl.

XXL – 500 kpl.

XXXL – 250 kpl.

XXXXL – 250 kpl.

oraz do 316 kpl. na zakup opcjonalny

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej – w załączniku nr 2 do SIWZ.

Na dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga:

— min. 36 miesięcy gwarancji – na wszystkie elementy z wyłączeniem balistyki,

— min. 10 lat gwarancji – na odporność balistyczną.

wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 08-12-2017 r.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 092-181440

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

2) zdolności technicznej i zawodowej, w tym: wykonania w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: dostaw kamizelek kuloodpornych o łącznej ilości po 500 kpl. – na każde zadanie

Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie żądał złożenia:

— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

2) zdolności technicznej i zawodowej, w tym: wykonania w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: dostaw kamizelek kuloodpornych o łącznej ilości 500 kpl.

Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie żądał złożenia:

— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: