Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 205503-2022

15/04/2022    S75

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka i održavanja

2022/S 075-205503

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Plinacro d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69401829750
Poštanska adresa: Savska cesta 88a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Željka Frelih
E-pošta: zeljka.frelih@plinacro.hr
Telefon: +385 16301620
Telefaks: +385 16301790
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.plinacro.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0014729
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Godišnji servisni pregled i održavanje procesnih računala i pripadajućih sustava neprekidnih napajanja

Referentni broj: PN-O-236/22-ŽF
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Godišnji servisni pregled i održavanje procesnih računala i pripadajućih sustava neprekidnih napajanja

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 600 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluga se obavlja na lokacijama objekata plinskog transportnog sustava navedenih u Tehničkoj specifikaciji/Troškovniku Naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Godišnji servisni pregled i održavanje procesnih računala i pripadajućih sustava neprekidnih napajanja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička osposobljenost / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 600 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: da
Opis opcija:

Moguće produljanje roka i sklapanje dodatka ugovoru

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Kao preliminarni dokaz za ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz ove točke, gospodarski subjekti popunjavaju obrazac ESPD, DIO IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1).

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati postojanje profesionalne sposobnosti.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo banke za ozbiljnost ponude, jamstvo banke za uredno ispunjenje ugovora

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 30 Dokumentacije o nabavi

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Zagreb, Savska cesta 88a

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja (uz predočenje ovlaštenja u pisanom obliku neposredno prije otvaranja ponuda).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, i dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana od dana nastanka događaja navedenih u članku 406. Zakona o javnoj nabavi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/04/2022