Werken - 20561-2019

16/01/2019    S11

Duitsland-Rostock: Bouwwerkzaamheden

2019/S 011-020561

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Postadres: Wallstraße 2
Plaats: Rostock
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Postcode: 18055
Land: Duitsland
E-mail: zvs@bbl-mv.de
Fax: +49 38146987441
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bbl-mv.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20319 E9 0001 / Neubau Biomedicum

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neubau Biomedicum

Perceel nr.: 20319 E9 0001
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
45215100 Gebouwen voor de gezondheidszorg
45223210 Constructiestaalbouw
45262321 Afreien van vloeren
45262521 Bekledingsmetselwerk
45262670 Metaalbewerking
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
45312200 Installeren van inbraakalarmsystemen
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
45324000 Aanbrengen van gipsplaten
45331100 Installeren van centrale verwarming
45331200 Installeren van ventilatie en airconditioning
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45332300 Leggen van afvoerbuizen
45332400 Installeren van sanitair
45410000 Pleisterwerk
45421000 Bouwtimmerwerk
45431000 Tegelwerk
45432000 Leggen van vloeren en aanbrengen van vloerbedekking, wandbekleding en behang
45442100 Schilderwerk
45443000 Gevelwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/01/2019

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/01/2019