Usługi - 205638-2017

31/05/2017    S103    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Karsin: Usługi związane z odpadami

2017/S 103-205638

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Karsin
53966700000
83-440
Karsin
PL635
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Laska
Tel.: +48 586873322
E-mail: ug@karsin.pl
Faks: +48 586873120
Kod NUTS: PL635

Adresy internetowe:

Główny adres: www.karsin.pl

Adres profilu nabywcy: www.karsin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.karsin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin.

Numer referencyjny: ZP 271.12.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zmówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich PGO nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne i nieruchomości o charakterze mieszanym, położonych w granicach administracyjnych Gminy Karsin. Wyposażenie nieruchomości oraz utrzymanie urządzeń (pojemników) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zmieszanych i resztkowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 421 389.56 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL635
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Karsin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie w RIPOK (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gdański, Stary Las 9).odpadów tj.: odpady zielone, bioodpady, ulegające biodegradacji, odpady niesegregowane (zmieszane), surowce, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;

2) odbiór, transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 21):

a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierać należy następujące odpady: odpady zielone, bioodpady (BIO), odpady z ogrzewania budynków paliwem stałym (POPIÓŁ), tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zmieszane,

b) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych odbiorem odpadów przez Gminę Karsin, odbierać należy następujące odpady: tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę, zmieszane,

c) z terenu nieruchomości letniskowych, odbierać należy następujące odpady: odpady zielone, bioodpady (BIO), tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę;

3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (BIO/POPIÓŁ, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, zmieszane) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym,

4) wykonywanie innych czynności obejmujących: weryfikację i aktualizację PGO, planowanie tras i harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, raportowanie śladu GPS tras odbioru odpadów oraz odstępstw od ustalonych tras i harmonogramów, raportowanie odbioru odpadów z nieruchomości, kontrolę nieruchomości pod kątem segregacji odpadów, prowadzenie sprawozdawczości okresowej, sprawozdawczość wagową z każdego pojazdu z każdego dnia, gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w formie opisanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

5) Zamówienie obejmuje okres 21 miesięcy, tj. od dnia 1.7.2017 r. do dnia 31.3.2019 r.

6) Ogółem masa przewidywanych odpadów na okres zamówienia wynosi 3 045 Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 35
Kryterium kosztu - Nazwa: Kampania informacyjno-edukacyjna / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 421 389.56 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał:

a) aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, zgodnie z

art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);

b) wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

a) dysponowanie i wykorzystanie do realizacji zamówienia kadry zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę,

tj. minimum 3 pracownikami (1 kierowca i 2 ładowaczy) na każdy pojazd z funkcją kompaktującą, służący do

odbioru odpadów z nieruchomości. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

b) że w jednym roku z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonanie usług polegających na odbieraniu odpadów

komunalnych, objętych zakresem zamówienia i transporcie tych odpadów, o łącznej masie nie mniejszej niż 1

000 Mg. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie wykazu usług wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

c) dysponowanie narzędziami i urządzeniami technicznymi, dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania

zamówienia publicznego, tj. bazą magazynowo–transportową, spełniającą wymagania określone w

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), usytuowaną w

odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Karsin. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek

musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.

d) dysponowanie niżej wymienionymi pojazdami, przeznaczonymi do realizacji zamówienia:

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów

komunalnych,

— co najmniej jednym pojazdem bez funkcji kompaktującej,

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 075-145064
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Sala Ślubów Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

15.01. 2019.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-678
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2017