Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 205716-2016

17/06/2016    S116

Slovensko-Marianka: Organy

2016/S 116-205716

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30795672
Poštová adresa: Námestie 4. apríla 18
Mesto/obec: Marianka
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 900 33
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.
E-mail: michal.matas@obstaravatelska.sk
Telefón: +421 905829508
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.register-podnikatelov.sk/farnost-ordinariatu-ozbrojenych-sil-a-ozbrojenych-zborov-slovenskej-republiky
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/14997
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: cirkevná organizácia zriadená na základe základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou
I.5)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Organ pre ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Referenčné číslo: FOOSaOZ SRpKsS-01/2015/nlsd/T/MM
II.1.2)Hlavný kód CPV
37311300 Organy - CB16 - DA12 - FG25
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Uchádzač dodá dvojmanuálový organ, okolo 25 registrov (maximálne do 30), so zvukovou charakteristikou nemeckého organa druhej polovice 19. storočia s dôrazom na spevnosť a mäkkosť zvuku, dispozične a zvukovo vhodný dominantne na liturgické účely a minoritne aj pre koncertné účely. Predpokladá sa, že úspešný uchádzač dodá organ v jednej organovej skrini, umiestnenej na stene medzi mozaikou sv. Šebastiána a chórom.

Uchádzač dodá nástroj, ktorého výtvarná stránka bude kompatibilná s priestorom Katedrály sv. Šebastiána.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 460 934.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
37000000 Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Katedrála sv. Šebastiána v Krasňanoch, Pekná cesta 2B, 831 54 Bratislava III., sídlisko Krasňany, Slovenská republika, , zaradená do Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

II.2.4)Opis obstarávania:

Uchádzač dodá dvojmanuálový píšťalový organ s pedálom, okolo 25 registrov (maximálne do 30), so zvukovou charakteristikou nemeckého organa druhej polovice 19.storočia s dôrazom na spevnosť a mäkkosť zvuku,. Uchádzač dodá organ v jednej organovej skrini, umiestnenej na stene medzi mozaikou sv. Šebastiána a chórom.

Veľkosť organa je definovaná na priestorové podmienky vojenskej Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave (cca 4 000 m).

Uchádzač dodá nástroj ovládaný jedným mechanickým hracím stolom s bezprostredným výhľadom do presbytéria a s voľnými kombináciami typu Setzer. Traktúry organu budú mechanické, vzdušnice zásuvkové. Uchádzač dodá nástroj, ktorého výtvarná stránka bude kompatibilná s priestorom Katedrály sv. Šebastiána.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Dispozičné a hudobné riešenie / Relatívna váha: .50
Kritérium kvality - Názov: Technické riešenie / Relatívna váha: .30
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Cena / Relatívna váha: .20
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

1. Zadávateľ zákazky bol zriadený ako cirkevná organizácia na základe Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou uzatvorenou 24.11.2000 a ratifikovanou 4.12.2000 na pôsobenie cirkvi v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Súťažný dialóg
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 137-252218
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Názov:

Zmluva o dielo na Organ pre Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov podľa § 536 – § 565 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Obchodný zákonník

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
15/06/2016
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Rieger-Orgelbau GmbH
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50212407
Poštová adresa: Hofsteigstraße 120
Mesto/obec: Schwarzach-Vbg.
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
PSČ: 06858
Štát: Rakúsko
E-mail: Antony.Melck@rieger-orgelbau.com
Telefón: +43 557258132
Fax: +43 557258132
Internetová adresa: http://www.rieger-orgelbau.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 400 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 460 934.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ zvolil na určenie presnej dispozície, návrhu prospektu finančných a právnych podmienok postup súťažného dialógu, pretože v súčasnej etape verejný obstarávateľ nie je schopný pre tento unikátny projekt objektívne definovať technické požiadavky podľa § 34 ods. 2 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele v súbehu s faktom, že pre konkrétne zvolené technické, zvukové a estetické riešenie nie je schopná špecifikovať právne a finančné podmienky projektu.

Členmi komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky boli:

1. prof. Ján Vladimír Michalko ArtD.,

2. Prof. PhDr. Marian Alojz Mayer, CSc.,

3. Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.,

4. Mgr. Ján Kapala.

Členmi komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky boli:

5. Mjr. Mgr. Alena Gajdošíková,

6. Polizeikaplan Oberstlt. ThDr. Stanislav Varga, PhD.,

7. Ing. Michal Maťaš, CSc.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18.11.2015 v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/06/2016