Paslaugos - 205792-2014

Pateikti glaustą rodinį

20/06/2014    S117

Belgija-Briuselis: Ikiprekybinių viešųjų pirkimų ir naujovių viešųjų pirkimų Europoje poveikio skatinimas IRT sprendimų pirkėjams – SMART 2014/0018

2014/S 117-205792

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, F direktoratas, skyriaus vadovas, F2 skyrius – Inovacijos
Adresas: BU25 05/032
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: skyriaus vadovas Viorel Peca
El. paštas: cnect-f2@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22957843
Faksas: +32 22998049

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Pirkėjo profilio adresas: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=536

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: Ryšių tinklai, turinys ir technologijos.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Ikiprekybinių viešųjų pirkimų ir naujovių viešųjų pirkimų Europoje poveikio skatinimas IRT sprendimų pirkėjams – SMART 2014/0018.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: rangovo patalpos.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Sutarties objektas:
— užmegzti ryšius su pagrindiniais IRT paremtų sprendimų viešaisiais pirkėjais visos Europos skirtinguose viešojo intereso sektoriuose, identifikuoti galimus novatoriškų IRT paremtų sprendimų pirkėjus ir sudominti juos vykdyti ikiprekybinius viešuosius pirkimus ir naujovių viešuosius pirkimus bei dalyvauti specialiuose renginiuose apie ikiprekybinius viešuosius pirkimus ir naujovių viešuosius pirkimus,
— dirbti su pirkėjais aktyviai reklamuojant jiems ikiprekybinių viešųjų pirkimų ir naujovių viešųjų pirkimų naudą, ypač rengiant priemonių rinkinį ir padedant jiems įsitraukti į ikiprekybinius viešuosius pirkimus ir naujovių viešuosius pirkimus, susijusius su atitinkamų naujovių pirkimo procedūrų kūrimu ir įgyvendinimu,
— organizuoti 1 pagrindinį ES masto renginį per metus (iš viso 3) (skirtą politikos kūrėjams, pirkėjams, pirkimų teisės įmonėms ir verslo subjektams) siekiant didinti informuotumą apie pagrindines ikiprekybinių viešųjų pirkimų ir naujovių viešųjų pirkimų iniciatyvas visoje Europoje ir organizuoti suinteresuotųjų šalių bendravimą, kad būtų galima aptarti ES masto bendradarbiavimo ikiprekybinių viešųjų pirkimų ir naujovių viešųjų pirkimų srityje naujas idėjas ir iniciatyvas,
— suorganizuoti 9 renginius visoje Europoje, ypač skirtus pirkėjams, siekiant platinti gerosios patirties metodus ir reklamuoti poveikio įrodymą, kad būtų skatinamas platesnis ikiprekybinių viešųjų pirkimų ir naujovių viešųjų pirkimų naudojimas visoje Europoje.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73200000 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos, 79950000 Parodų, mugių ir kongresų organizavimo paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Didžiausia vertė – 500 000 EUR.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 38 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Netaikoma.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. konkurso specifikacijas ir standartinę paslaugų pirkimo sutartį.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Žr. konkurso specifikacijas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
SMART 2014/0018.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2013/S 252-441252 31.12.2013

IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
30.9.2014 - 16:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 6.10.2014 - 10:00

Vieta:

avenue de Beaulieu 25, 1160 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti po 1 kiekvieno konkurso dalyvio atstovą. Konkurso dalyviai, kurie pageidauja dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, turi atsiųsti el. laišką el. paštu cnect-f2@ec.europa.eu, adresuotą Edit Ocsko, likus bent 48 val. iki vokų su pasiūlymais atplėšimo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Europos skaitmeninė darbotvarkė, 55 veiksmas.
VI.3)Papildoma informacija
Konkurso dokumentus bus galima atsisiųsti I.1 dalyje nurodytu adresu. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, F direktoratas, skyriaus vadovas, F2 skyrius – Inovacijos
Adresas: BU25 05/032
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: viorel.peca@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22956125
Interneto adresas: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10.6.2014